„Od wykluczenia do aktywizacji" to program pomocy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób wykluczonych społecznie. Oferty można składać do 2 marca.

Osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym – długotrwale bezrobotne, uzależnione, niepełnosprawne – wymagają szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy i walce z życiowymi trudnościami. Z myślą o nich powstał skierowany do podmiotów ekonomii społecznej program „Od wykluczenia do aktywizacji”, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.

Czym są kluby i centra integracji społecznej? – To instytucje odgrywające niezwykle ważną rolę we wspieraniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w powrocie do aktywności zawodowej czy pełnienia innych ról społecznych. Oferują profesjonalne wsparcie, możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracy, ale też zdolności do samodzielnego przezwyciężania trudności życiowych – tłumaczy minister Marlena Maląg.

W 2019 r. w ramach programu dofinansowano 45 projektów na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Były to przede wszystkim podmioty zatrudnienia socjalnego, a działaniami objęto ponad 1,6 tys. osób.

Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim centrów i klubów integracji społecznej, prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla – ogłasza minister Marlena Maląg.

Do wzięcia są 3 mln zł. Projekty będzie można realizować od początku marca do końca grudnia 2020 r.

– Oferty będzie można składać w pięciu priorytetach wskazanych w programie, w szczególności w zakresie rozwoju usług reintegracyjnych świadczonych przez centra i kluby integracji społecznej i nawiązywania współpracy z pracodawcami – wskazuje szefowa MRPiPS.

Pozostałe priorytety związane są z przeciwdziałaniem wykluczeniu młodzieży, wspieraniem włączania podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielcze oraz wsparciem ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego.

Wszelkie informacje o zasadach udziału w konkursie znajdą się w regulaminie, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS oraz na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl.

Oferty można składać do 2 marca br.