Nagrody w konkursie Eco-Miasto przyznawane są polskim miastom i gminom, które wdrażają u siebie prośrodowiskowe rozwiązania. 5 października ogłoszono tegorocznych laureatów ósmej już edycji konkursu.

Celem konkursu jest nagrodzenie i promocja najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój polskich jednostek samorządu terytorialnego i popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu była Zielona Odbudowa.

Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane były dla miejscowości powyżej i poniżej 100 tys. mieszkańców, w pięciu kategoriach:

 • Gospodarka wodna
 • Zieleń miejska
 • Gospodarka odpadami
 • Zrównoważona mobilność
 • Efektywność energetyczna

Do tegorocznej edycji konkursu miasta nadesłały ponad 80 aplikacji. Jury nagrodziło 9 z nich:

Kategoria: Gospodarka wodna

 • miasto powyżej 100 tys. mieszkańców, nagrodzona została Gdynia
  za kompleksowe podejście i różnorodność działań, ograniczenie strat wody oraz szeroko zakrojoną kampanię na rzecz picia kranówki; doceniono realizację projektów związanych z zielono-błękitną infrastrukturą

Kategoria: Efektywność energetyczna

 • miasto powyżej 100 tys. mieszkańców nagrodę otrzymał Wrocław
  za wdrożenie szeroko zakrojonego planu ‘Wrocław bez Smogu’ oraz liczne kampanie podnoszące świadomość mieszkańców; doceniono także mierzalne, ambitne cele klimatyczne miasta
 • miasto poniżej 100 tys. mieszkańców nagrodzony został Stary Sącz
  za kompleksowe i systemowe podejście do kwestii efektywności energetycznej; doceniono wykorzystanie różnych form finansowania, jak również plany utworzenia klastra energii

Kategoria: Zrównoważony transport

 • miasto powyżej 100 tys. mieszkańców nagrodę otrzymał Lublin
  za szerokie kampanie społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz stworzenie infrastruktury sprzyjającej multimodalności; dostrzeżono plany zakupu autobusu wodorowego i produkcji zielonego wodoru
 • miasto poniżej 100 tys. mieszkańców nagrodę otrzymał Konin
  za prowadzenie szerokich konsultacji społecznych w zakresie transportu miejskiego i plan zakupu autobusów wodorowych; dostrzeżono działania budowy ścieżek rowerowych i uruchomienia systemu roweru miejskiego

Kategoria: Gospodarka odpadami

 • miasto powyżej 100 tys. mieszkańców nagrodzony został Kraków
  za wieloaspektowość podjętych działań wykraczających poza wąsko pojęte zagospodarowanie powstających odpadów; doceniono zrealizowane inwestycje, takie jak sieć zintegrowanych instalacji gospodarowania odpadami, która stwarza możliwość wykorzystania ich energetycznego potencjału
 • miasto poniżej 100 tys. mieszkańców, nagrodę otrzymał Słupsk
  za wysoki poziom recyklingu, oraz aplikację dla mieszkańców z harmonogramem odbioru odpadów; doceniono m.in, plany zrealizowania podziemnych zbiorników na odpady z czujnikiem ich zapełnienia

Kategoria: Zieleń Miejska

 • miasto powyżej 100 tys. mieszkańców nagrodzona została Warszawa
  za opracowanie kompleksowej Mapy Koron Drzew umożliwiającej mieszkańcom monitorowanie dziewięciu milionów drzew w Warszawie i sadzenie drzew tam, gdzie są najbardziej potrzebne
 • miasto poniżej 100 tys. mieszkańców nagrodzony został Zamość
  za działania na rzecz klimatu w ramach projektu BEACON.

Listę laureatów ogłoszono 5 października, pierwszego dnia trwania tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Eco-Miasto 2021.

Eco-Miasto jest wspólnym projektem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizującym w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) oraz Ambasady Francji w Polsce. Projekt został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych.
Jednym z partnerów projektu jest Związek Miast Polskich.