W najbliższy czwartek zapraszamy na Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich online.

25 lutego br. odbędzie się XLIV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Będzie ono miało charakter nadzwyczajny: odbędzie się w formule online.
Transmitowane będzie ze studia w Poznaniu w godzinach 10:00-15:00 na stronie www.ZMPlive.pl.

Do 20 lutego była aktywna rejestracja dla delegatów, a także obserwatorów Zgromadzenia Ogólnego ZMP na stronie www.ZMPlive.pl. Obecnie delegaci mogą jeszcze zarejestrować się telefonicznie dzwoniąc do Biura ZMP, do pani Magdaleny Misiewicz, tel. 605 552 470. 

W dniach 11-12 lutego zostały rozesłane do delegatów indywidualne klucze do rejestracji. Zwracamy uwagę, że każdy delegat będzie mógł nie tylko obserwować wydarzenie, ale także uczestniczyć w głosowaniach.(W załączeniu projekt Regulaminu obrad, w tym procedury głosowań online)

Program Zgromadzenia Ogólnego w zasadniczej części wypełnią czynności, które – zgodnie ze Statutem Związku i z utrwalonym zwyczajem – muszą się dokonać na początku roku.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego zostaną przedstawione delegatom sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku, sprawozdania finansowe i bilans Związku. Zaprezentowany zostanie projekt budżetu Związku na rok 2021, a także projekt uchwały o rezygnacji z waloryzacji składek członkowskich w bieżącym roku (projekt uchwały w załączeniu). 

Wśród tematów niezwiązanych ze statutem ZMP, pojawią się kwestie kierunków zmian w finansach samorządowych oraz prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej.

Zarząd wyraża nadzieję, że warunki epidemiczne pozwolą na zorganizowanie jeszcze w tym roku zwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, na którym będziemy mogli spotkać się twarzą w twarz, wymienić doświadczenia i w toku bezpośredniej debaty podjąć decyzje o kierunkach dalszych działań naszej organizacji” – czytamy w zaproszeniu skierowanym do delegatów przez prezesa Związku, Zygmunta Frankiewicza.

Porządek obrad ZO ZMP:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Ogólnego.
2. Powołanie Prezydium i komisji Zgromadzenia, przyjęcie regulaminu obrad.
3. Wystąpienia Gości.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku.
5. Przedstawienie sprawozdań finansowych i bilansu Związku za rok 2020.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdań i bilansu.
7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i bilansu.
8. Przedstawienie projektu budżetu Związku na rok 2021.
9. Projekt uchwały o rezygnacji z waloryzacji składek członkowskich w roku 2021 – dyskusja, głosowanie.
10. Projekt budżetu Związku na rok 2021 – dyskusja, głosowanie.
11. Kierunki zmian w finansach samorządowych – informacja.
12. Prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej – informacja.
13. Sprawy wniesione i wnioski.
14. Zakończenie obrad.

W załączeniu materiały dla Delegatów, w tym projekty uchwał ( wtym uchwały o rezygnacji z waloryzacji składek członkowskich w roku 2021).

Serdecznie zapraszamy do udziału w transmisji Zgromadzenia Ogólnego.
Logowanie od godz. 9:40 na www.ZMPlive.pl