W Zabrzu otwarte zostało Centrum Rozwoju Rodziny. Miasto stworzyło przestrzeń sprzyjającą działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Otwarte 8 czerwca br. przy ul. Park Hutniczy 8 Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu powstało w wyniku projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

Celem projektu było stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny.

CRR będzie prowadziło działalności z zakresu kompleksowego wspierania rodziny w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych (np. warsztaty, indywidualne poradnictwo, usługi asystenckie).

Podejmowane będą tu następujące działania:

  • Wsparcie grupowe dla rodzin: m.in. grupy samopomocowe, warsztaty, gdzie będzie można nabyć wiedzę nt. psychologii rozwojowej czy komunikacji w rodzinie. Zostanie wzmocniona motywacja, poczucie własnej wartości oraz funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny.
  • Wsparcie indywidualne dla rodzin: asystentura rodzinna i dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych (w tym dla seniorów), poradnictwo psychologiczne, coaching, formy wsparcia dostosowane do sytuacji danego uczestnika.
  • Klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży.