Oznakowaniu miejsc w strefie płatnego parkowania było głównym tematem posiedzenia Komisji Transportu ZMP 9 września 2019 roku w Lublinie.

W dniu 9 września 2019 roku w Lublinie odbyło się drugie w obecnej kadencji posiedzenie Komisji Transportu ZMP. Głównym punktem programu była dyskusja o oznakowaniu miejsc w strefie płatnego parkowania. Kwestia ta była już poruszana w stanowisku Zarządu Związku Miast Polskich z 22 kwietnia 2016 roku. W związku z różną interpretacją przepisów zawartych w ustawodawstwie dotyczącym tej sprawy Miasto Radom zwróciło się do Związku Miast Polskich z postulatem zmiany rozporządzenia z 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach. Członkowie Komisji poparli konieczność uporządkowania tych przepisów (zaakceptowano główne tezy, które znajdą się w przygotowywanym stanowisku Komisji).

W dalszej części obrad przedstawiciele Poznania zwrócili uwagę, że w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie uwzględniono tramwajów jako pojazdów zeroemisyjnych wliczanych do 30% limitu. Członkowie Komisji także w tej sprawie postanowili przygotować stanowisko postulujące odpowiednie zmiany w ustawie.

Posiedzenie Komisji odbyło się w trakcie dwudniowego (9-10 września) Kongresu Nowej Mobilności.

Paweł Krawczyk