54 polskie miasta mają szansę na wsparcie swojego rozwoju - 13 stycznia w Warszawie reprezentanci wybranych samorządów spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa FiPR, ekspertami i doradcami ZMP.

54 miasta rozpoczęły właśnie wyścig po granty z Programu „Rozwój lokalny”. Około 15 najlepszych projektów otrzyma pochodzące z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego środki grantowe (po 3-10 mln euro) na realizację kompleksowych i modelowych projektów rozwojowych, które będą wdrażane do końca kwietnia 2024 r.

Wsparcie nie tylko dla zwycięzców

W spotkaniu przedstawicieli wybranych w konkursie miast uczestniczyła minister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak. - Choć tylko część projektów otrzyma granty, to wszyscy samorządowcy korzystający ze wsparcia doradczego mają szansę na przygotowanie wysokiej jakości dokumentacji projektów rozwojowych. Wsparcie doradcze ułatwi osiągniecie celów określonych w etapie kwalifikacji wniosków. A to pozwoli na znalezienie w przyszłości finansowania dla działań rozwojowych z różnych źródeł – zapewniała minister.

Przypominamy, że 6 maja 2019 uruchomiono nabór w ramach programu „Rozwój lokalny” dla 255 miast średnich. W wyniku naboru złożono 213 zarysów projektów a następnie oceni merytorycznej poddano 212 z nich. Komitetu ds. Wyboru Projektów podjął decyzję, zatwierdzoną później przez Operatora, że do kolejnego etapu naboru trafiły 54 zarysy projektów (13 znalazło się na liście rezerwowej). Więcej na temat listy rankingowej - TUTAJ.

wśród wielu siedzących na sali podczas konferencji osób na środku zdjęcia widoczna minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas rozmowy z Andrzejem Porawskim, dyrektorem biura Związku Miast Polskich

Poprawić jakość życia mieszkańców

Spotkanie z ekspertami i doradcami Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych rozpoczyna starania o finansowanie rozwoju miast. Gotowe projekty trzeba będzie złożyć do 31 lipca br.

Wsparcie w programie można pozyskać na działania poprawiające jakość życia mieszkańców małych i średnich miast, między innymi poprzez projekty dotyczące poprawy jakości powietrza - przejście na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny, ograniczania bezrobocia i migracji zarobkowej do dużych ośrodków miejskich, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy. To także szansa na realizację projektów, które wpisują się w politykę mieszkaniową. Program kładzie również nacisk na wzmocnienie i poprawę funkcjonowania administracji samorządowej. 

Z pomocą doradców Związku

Samorządowców z 54 miast w okresie 6 miesięcy czeka intensywna praca nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu (KPP) wraz z Planem Rozwoju Lokalnego (PRL) i Planem Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Mogą jednak liczyć na kompleksowe wsparcie ze strony doradców Związku Miast Polskich i Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych w ramach tzw. projektu predefiniowanego.

Już w tym tygodniu do tych miast wyruszy 18 zespołów miejskich, złożonych z 3 doradców ZMP. Oprócz tego miasta mogą liczyć na pomoc doradców sektorowych i strategicznych Związku. Przedstawiciele wybranych w I naborze miast będą również uczestniczyć w marcu w wizytach studyjnych do Norwegii, które mają ułatwić przyszłą bilateralną współpracę. Jednym z nadrzędnych celów działań projektu predefiniowanego ma być poszukanie i odkrycie własnych, wewnętrznych potencjałów, które pozwolą małym i średnim miastom na zrównoważony rozwój, bez udziału środków zewnętrznych. Doświadczenia 54 miast będą mogły być wykorzystywane przez wszystkie miasta w Polsce. Wypracowane bowiem rozwiązania będą upowszechniane wśród wszystkich polskich samorządów.

Program „Rozwój Lokalny”, o całkowitym budżecie 117,6 mln euro (z których 100 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 17,6 mln euro wkład krajowy) jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Operatora Programu, we współpracy z Partnerem Programu z Państwa-Darczyńcy: Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) oraz partnerem międzynarodowym – Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

(jp)

Więcej w styczniowym „Samorządzie Miejskim”