Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało informację o wyborze wniosków (zarysów projektów) do II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój lokalny”.


Łącznie podczas naboru do programu wpłynęło 213 zarysów projektów. Zgodnie z postanowieniami pkt. 11.1 Regulaminu naboru i wyboru projektów w ramach Programu „Rozwój lokalny”, Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających podjął decyzję o wyborze 54 zarysów projektów do II etapu naboru oraz umieszczeniu 13 zarysów projektów na liście rezerwowej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że 36 projektów spośród zakwalifikowanych 54 złożyły miasta należące do Związku Miast Polskich. 

Lista rankingowa 54 zarysów projektów oraz lista rezerwowa 13 zarysów projektów jest zamieszczona poniżej.

Wszyscy Wnioskodawcy, których zarysy projektów podlegały ocenie merytorycznej otrzymają pisemną informację o zakończeniu oceny i jej wyniku. Informacja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Ponadto każdy Wnioskodawca otrzyma również drogą mailową (na adres podany w formularzu zarysu projektu) 3 zanonimizowane karty oceny merytorycznej, wypełnione przez ekspertów, którzy oceniali dany projekt.

Dla 54 miast – Wnioskodawców wybranych do kolejnego etapu nastąpi teraz okres intensywnej pracy nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego) przy kompleksowym wsparciu ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Czas trwania tej fazy będzie uzależniony od tempa prac Wnioskodawców i przebiegu współpracy z ww. ekspertami. Potrwa ona minimum 6 miesięcy.

Na mapie prezentujemy 54 miasta, których projekty zostały zakwalifikowane do II etapu naboru:

 

Przypomnijmy, że Program „Rozwój lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki.

W ramach tego programu Związek Miast Polskich realizuje tzw. projekt predefiniowany, którego rolą jest wspieranie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, będącego Operatorem Programu, we wdrażaniu komponentu grantowego Programu „Rozwój lokalny”. To największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy dla samorządów małych i średnich miast pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityki rozwoju”. Budżet Programu „Rozwój lokalny” w części grantowej administrowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wynosi 102 mln euro. Środki te będą przeznaczone na projekty rozwojowe dla miast. Program jest finansowany ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014 – 2021.

Lista rankingowa 54 zarysów projektów (PDF 78 KB)

Lista rezerwowa 13 zarysów projektów (PDF 55 KB)

Więcej informacji na temat Programu "Rozwój lokalny" i projektu predefiniowanego - tutaj