Nowe wskaźniki w obszarze edukacji są dostępne w Systemie Monitorowania Usług Publicznych
System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) został w ostatnim czasie zasilony kolejnym dużym zbiorem danych z obszaru Edukacja. Są to wskaźniki za rok 2022 (stan usług na 30 września tego roku, czyli rok szkolnym 2022/23). Polecamy!
nowe_wskazniki_SMUP.png

Wyliczone zostały przez statystykę publiczną na podstawie bazy systemu informacji oświatowej (SIO). Przyspieszony termin udostępnienia danych umożliwi samorządom ich wykorzystanie w czasie tworzenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.

Obecnie w SMUP są dostępne niemal wszystkie wskaźniki opisujące organizację oświaty (uczniowie, nauczyciele, oddziały…) w najbliższym czasie spodziewane jest również opublikowanie wskaźników monitorujących efektywność (wydatki w przeliczeniu na ucznia i oddział) za rok 2022, nowych wskaźników ukazujących jakość pracy szkół opartych na wynikach egzaminów (egzamin ósmoklasisty i matura).

Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego zapowiada również znaczące zmiany w zakresie opisu metodologicznego prezentowanych wskaźników, a przede wszystkim nowe wskaźniki ukazujące koszt całkowity usług poszczególnych edukacyjnych. Zmodyfikowane opisy metodologiczne zdecydowanie ułatwią posługiwanie się danymi, będą bowiem zawierały nie tylko szczegółowe opis zmiennych ale również rozbudowane komentarze metodologiczne wskazujące na zjawiska, które mogą wpływać na ich wartość. Dzięki nim także osoby o mniejszym doświadczeniu w analizowaniu danych lub mniejszej wiedzy o subtelnościach polskiego systemu edukacji będą mogły trafnie interpretować uzyskane wyniki.

Koszt całkowity usługi (KCU) to nowa metodologia opracowana w projekcie SMUP przez Główny Urząd Statystyczny w ścisłej współpracy ze Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich. Należy podkreślić, że przyjęta metodologia uzyskała pozytywną opinię Komisji Metodologicznej działającej przy Prezesie GUS i jest obecnie wdrażana w obszarze usług edukacyjnych.

Koszty usług edukacyjnych świadczonych przez JST szacowane są na podstawie wydatków wykonanych w działach 801 i 854, a następnie sprawozdanych w raportach RB28S oraz informacji o obowiązkach nauczycieli oraz ich stopniach awansu zawodowego wprowadzonych do systemu informacji oświatowej. Ze względu na brak w zasobach państwowych niektórych informacji na razie pominięto amortyzację (zużycie majątku) oraz wynagrodzenia pracowników zarządzających edukacją, a zatrudnionych poza szkołami i placówkami oświatowymi (urzędach, centrach usług wspólnych…).

Metoda uwzględnia koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, a także te, które są powiązane z nimi wyłącznie pośrednio. Koszty pośrednie rozdzielane są między usługi w oparciu o etaty nauczycieli związane ze świadczeniem poszczególnych usług. W algorytmach wykorzystano dane ze sprawozdań budżetowych dla poszczególnych JST oraz informacje z SIO. Dzięki temu JST bez dodatkowego nakładu pracy otrzymają jednakowo wyliczone wskaźniki umożliwiające porównywanie gmin i powiatów, a w kolejnych latach również monitorowanie zmian następujących w czasie.

Więcej - Jak dobrze zarządzać JST w oparciu o dane? SMUP dla praktyków – bezpłatna publikacja

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY