W Kraśniku powstanie ponad 22 km nowej sieci kanalizacyjnej. To inwestycja, na którą czeka wielu mieszkańców, gdyż dotyczy ona budowy kanalizacji na ponad trzydziestu ulicach w mieście.

Kraśnickie przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt, dzięki któremu powstanie ponad 22 km nowej sieci kanalizacyjnej.

Całkowita wartość projektu pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik to 46 291 400,48 zł, natomiast dofinansowanie wyniesie 22 595 998,46zł.

To inwestycja, na którą czeka wielu mieszkańców, gdyż dotyczy ona budowy kanalizacji na ponad trzydziestu ulicach w mieście. Projekt zakłada też modernizację odcinków istniejącej sieci (łącznie ponad 500 metrów).

W mieście występują rejony nieskanalizowane, gdzie ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, często w złym stanie technicznym. Skanalizowanie tych terenów oraz modernizacja odcinków istniejącej sieci pozwoli na przyłączenie nowych użytkowników i ograniczy przenikanie ścieków do gleby i wód podziemnych.

Dofinansowanie objęło też budowę nowego zbiornika wody czystej przy ul. 3-go Maja, która jest w trakcie realizacji. Istniejący zbiornik jest niewystarczający, nie pozwala na właściwą dezynfekcje wody oraz nie zapewnia wystarczającej ochrony przeciwpożarowej dla osiedla.