29 lipca minął termin na złożenie przez JST oświadczenia o spełnieniu przesłanek do dalszego utrzymania cen prądu (tzw. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej).

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawa o cenach prądu, utrzymuje w 2019 r. ceny prądu z roku 2018 bezwarunkowo gospodarstwom domowym. Mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy) składają natomiast do 29 lipca br. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. 

Wszystkie podmioty, jeśli chcą zachować w tym roku ceny i stawki opłat energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca ubiegłego roku, muszą do 29 lipca złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie (jest dostępne na stronie Ministerstwa Energii). Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest np. małym czy średnim przedsiębiorcą.

„Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej” obowiązuje szpitale, jednostki sektora finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe), mikro i małych przedsiębiorców oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Odbiorcy końcowi, np. średnie i duże przedsiębiorstwa, mają możliwość ubiegania się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

Jak informuje Ministerstwo Energii, odbiorcy indywidualni z grupy taryfowej G, których jest ponad 15 milionów, nie muszą składać oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej.

Termin składania dokumentów minął co prawda 27 lipca 2019 r., jednak z uwagi, że dzień ten wypada w sobotę, oświadczenia należało złożyć najpóźniej kolejnego dnia roboczego, czyli w poniedziałek 29 lipca.