Miasto Limanowa wraz z innymi samorządami powiatu Limanowskiego utworzyło „Partnerstwo Miast i Gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”.

Partnerstwo powstało w ramach projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego.

Przy wsparciu Związku Miast Polskich i pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Strategii, przez okres ostatnich dwóch lat Partnerstwo opracowało Raport Diagnostyczny, który następnie był podstawą do opracowania Strategii Terytorialnej obszaru Partnerstwa. Końcowym efektem pracy na bazie stworzonych dokumentów są także wypracowane cztery projekty strategiczne, zawierające szereg działań pozwalających na realizację wyznaczonych celów rozwoju obszaru Partnerstwa.

Jeden z tych celów został opracowany jako zarys wniosku o dofinansowanie z najbliższej perspektywy 2021-2027 wsparcia unijnego pn. „Poprawa środowiska naturalnego poprzez budowę systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”.

Wypracowane dokumenty, tj. Raport diagnostyczny, Strategia terytorialna jak i zarys wniosku o dofinansowanie zostały po konsultacji z Departamentem Rozwoju Regionu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprosiło Partnerstwo do udziału w kolejnej edycji wsparcia doradczego w projekcie pod nazwą „ Centrum Wsparcia Doradczego Plus”. Ponieważ projekt ma być wdrażany do końca czerwca 2023 przy współpracy fundacji rządowej; Fundacja Fundusz Współpracy oraz Związku Miast Polskich przy ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. Małopolskiego, zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami tych instytucji oraz Burmistrzami, Wójtami i pracownikami grupy roboczej Partnerstwa.

Podczas spotkania omówiono problem obszaru Partnerstwa i wybrano temat oraz zakres dla opracowania dokumentacji projektu wniosku aplikacyjnego, który będzie wspierany pomocą doradczą przez ustalone podmioty wsparcia.