Nadal jeszcze można zarejestrować się na Zgromadzenie Ogólne ZMP online.

Przypominamy, że na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Związku Miast Polskich, w związku z przepisami ust. 1b-1d art. 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, wprowadzonymi art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instru­mentach wsparcia w związku z rozprzestrze­nia­niem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695), na podstawie decyzji Zarządu, Prezes ZMP zwołał na dzień 25 lutego 2021 roku XLIV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. W związku z ogłoszeniem stanu epi­de­mii, ma ono charakter nad­zwyczajny, wyni­kający z wprowadzonych przepisów szczególnych.

Celem tak zorganizowanego Zgromadzenia jest umożliwienie Związkowi wypełnienia obowiąz­ków, jakie na nasze stowarzyszenie nakłada prawo, z jednoczesną maksymalną ochroną osób re­prezentujących miasta członkowskie w warunkach pandemii. Zgromadzenie odbędzie się online wg załączonego porządku i regulaminu obrad, po ich przyjęciu przez Delegatów.
Zgromadzenie Ogólne ZMP będzie transmitowane ze studia w Poznaniu w godzinach 10:00-15:00 na stronie http://zmplive.pl/.

REJESTRACJA

11-12 lutego zostały wysłane do Delegatów indywidualne klucze do rejestracji. Każdy Delegat będzie mógł obserwować wydarzenie, uczestniczyć w głosowaniach i dyskusji (bezpośrednio lub na czacie). Rejestracja online dla Delegatów była aktywna do 20 lutego br. na stronie http://zmplive.pl/. Obecnie można jeszcze zarejestrować się na Zgromadzenie Ogólne telefonicznie dzwoniąc do Biura ZMP, do pani Magdaleny Misiewicz, tel. 605 552 470. 

UDZIAŁ

§ 17 ust. 4 Statutu upoważnia delegata, który nie może wziąć udziału w obradach w usta­lonym terminie, do jednorazowego wydelegowania zastępcy, który uczestniczy w obra­dach w pełnym zakresie (bez biernego prawa wyborczego). Upoważnienia należy przesłać do Biura Związku.

OBSERWATORZY

W Zgromadzeniu i próbie mogą uczestniczyć także obserwatorzy z poszczególnych miast.

Wszystkie materiały na Zgromadzenie Ogólne, w tym porządek obrad oraz projekty uchwał dostępne są TUTAJ.