Podczas posiedzenia 11 czerwca członkowie Zarządu ZMP przyjęli do Związku 8 nowych miast oraz podjęli stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Porządek obrad posiedzenia w formule hybrydowej - 11.06.2021, godz. 15.00

1. Powitanie, przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia online z dnia 18.05.br.
2. Ubiegłoroczny jubileusz praw miejskich Zduńskiej Woli – część okolicznościowa.
3. Przyjęcie Żarowa, Otmuchowa, Tuszyna, Pyrzyc, Muszyny, Koszyc, Kańczugi i Góry w poczet miast członkowskich.
4. Informacja o pracach Komisji Wspólnej Rządu i ST, w tym o postępach rozmów ws. KPO.
5. Informacja o pracach parlamentarnych.
6. Wstępne uwagi Zarządu do projektu aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej.

7. Zaopiniowanie projektów ustaw o:

a) zmianie ustawy o dochodach jst (Lewica),
b) zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (PiS),
c) o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Prawo spółdzielcze i ustawy o własności lokali (MRPiT),
d) o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (MKiŚ),
e) zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (senacki),
f) zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Lewica),
g) Instytucie Ochrony Konstytucji oraz o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Lewica),
h) zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Lewica),
i) zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (KO).

8. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MRPiT ws. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
b) MI zm. rozp. ws. szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
c) MZ ws. systemu zarządzającego trybami obsługi pacjentów,
d) MEN zm. rozp. w sprawie nadzoru pedagogicznego,

9. Korespondencja do rozpatrzenia.
10. Sprawy wniesione.