Podczas posiedzenia 9 lutego w Warszawie członkowie Zarządu rozpatrywali projekt sprawozdania z działalności ZMP za 2018 oraz model działań inwestycyjno–modernizacyjnych dla przedsięwzięć drogowych.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu ZMP 9 lutego br. w Warszawie

Początek obrad o godz. 15:00.

Miejsce obrad: Rezydencja Belweder – Klonowa w Warszawie, ul. Flory 2


1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Wałbrzychu.
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej (w tym ustawa o jawności w życiu publicznym i rozporządzenie taryfowe).
3. Nowe możliwości dla miast:
Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR – Fundusz Inwestycji Samorządowych,
Włodzimierz Hrymniak, dyrektor Departamentu w PFR – Program Flagowy E-bus.
4. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk 2194),
b) o zmianie ustawy o własności lokali (PO),
c) o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (poselski),
d) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
5. Zaopiniowanie projektów rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (GDOŚ).
6. Rozpatrzenie pisma Prezydenta Krakowa ws. modelu działań inwestycyjno–modernizacyjnych dla przedsięwzięć drogowych (projekt ustawy wysłany w materiałach na Zarząd w Wałbrzychu)
7. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Związku za rok 2017 oraz przyjęcie projektów uchwał XLI ZO w Żywcu (sprawozdania za 2017r., projekt budżetu na 2018 r., projekt zmian w statucie).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Wyrzyska.
9. Uaktualnienie przedstawicieli ZMP w Komitecie Monitorującym POIŚ 2014-2020.
10. Korespondencja do rozpatrzenia.
11. Sprawy wniesione.