Jednym z tematów posiedzenia Zarządu ZMP w Łodzi 16 listopada było finansowanie oświaty, zakaz wydawania przez samorządy tytułów prasowych, a także konieczne zmiany w Kodeksie wyborczym.


16 listopad od godz. 15.00

Urząd Miasta (Mała Sala Obrad, I piętro), ul. Piotrkowska 104

O 12:30 - wspólna konferencja prasowa samorządu łódzkiego i Zarządu ZMP

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Bytomiu.
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.
3. Wyniki i przebieg wyborów samorządowych - uwagi z miast, stanowisko
4. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (KUKIZ’15),

b) o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (MF),

c) o zmianie ustawy – Prawo prasowe (KUKIZ’15),

d) emerytura bez podatku (KIU),

e) o zapewnieniu godnej pamięci i należytej ochrony miejscom spoczynku Bohaterów Powstania Warszawskiego oraz innych osób zasłużonych w walkach o niepodległość i suwerenność Państwa Polskiego (Komisja do Spraw Petycji)

5. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MS ws. sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
b) RM ws. szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
c) MZ ws. funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu,
d) MZ ws szkolenia w dziedzinie uzależnień,
e) MZ zm. rozp. ws. określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego ws. wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
f) MZ zm. rozp. ws. kierowania na leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitacje uzdrowiskową,
g) MZ zm. rozp. ws. kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

6. Obsadzenie zwolnionych w wyniku wyborów mandatów delegatów ZMP do Komitetu Regionów UE.

7. Informacja o pracach dot. finansowania oświaty oraz systemu finansowania JST.

8. Informacja o wykonaniu budżetu ZMP po III kwartałach oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

9. Korespondencja do rozpatrzenia.

10. Część zamknięta - Wynagrodzenia burmistrzów na tle wynagradzania pracowników samorządowych.

11. Sprawy wniesione.