Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych, nowelizacje ustaw o odpadach oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to tylko niektóre z tematów posiedzenia Zarządu w Kępnie 24 sierpnia.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich w Kępnie

24 sierpnia br. w Sali Sesyjnej UM w Kępnie, od godziny 15.00

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Kartuzach.

2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.

3. Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych.

4. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (PO),
b) o zmianie ustawy o odpadach (MŚ),
c) Ordynacja podatkowa (MF),
d) o zm. ustawy - Prawo energetyczne, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o sam. gminnym (Nowoczesna),
e) o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (MKiDN),
f) o pomocy osobom niesamodzielnym (PO),
g) o rekompensatach dla b. najemców mieszkań w (...) Warszawie, pokrzywdzonych brakiem ustawy reprywatyzacyjnej (PO),
h) o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (GUS),
i) o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (MRPiPS),
j) o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (MZ),
k) o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (KUKIZ’15),
l) o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia (MRPiPS),
m) o zm. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (...) do produkcji rolnej (MRiRW)

5. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MŚ ws. funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
b) MŚ ws. stawek zabezpieczenia roszczeń,
c) MI zm. rozporządzenia ws. wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego…
d) MF ws. zaniechania poboru podatku od osób fizycznych o dochodów z tyt. stypendium w ramach Erasmus+,
e) MNiSW ws. danych przetwarzanych w Zintegrowanym systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
f) MZ ws. organizowania dyspozytorni medycznej,
g) MZ ws. centrum urazowego dla dzieci,
h) MC zm. rozporządzenia ws. elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
i) MC ws. profilu zaufanego i podpisu zaufanego,

j) RM zm. rozp. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania,
k) MEN ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

6. Projekt aktualizacji wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności (MIiR).

7. Projekt dokumentu Zintegrowana Strategii Umiejętności (MEN).

8. Uchwała Zarządu w sprawie powołania dyrektora Biura i udzielenia pełnomocnictw.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia Miasta Zgorzelec w poczet członków Związku.

10. Projekt stanowiska ws. narzędzi wdrażania polityki rozwoju wg SOR.

11. Korespondencja do rozpatrzenia.

12. Sprawy wniesione.