Podczas posiedzenia Zarządu Związku 23 września w formule hybrydowej, zostały zaopiniowane projekty ustaw m.in. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej.

Porządek obrad, od godz. 15.00

1. Powitanie, przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia w Olsztynie z dnia 26.08.22r.
2. Informacja o pracach Komisji Wspólnej Rządu i ST oraz pracach parlamentarnych.
3. Sytuacja miast w aspekcie kryzysu energetycznego.
4. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (resortowy),
b) o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej (MSWiA),
c) o zmianie ustawy o systemie oświaty (2050),
d) o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (MRiPS),
e) o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (KPRM), 
f) o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i ST oraz o przedstawicielach RP w KR UE (MSWiA),
g) o Centralnym Rejestrze Wyborców (KPRM),
h) o przedłużeniu kadencji organów jst do dnia 30kwietnia 2024r. oraz o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy (PiS).

5. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MRiT ws. wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2021,
b) MFiPR ws. udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programu Interreg na lata 2021-2027,
c) MKiŚ ws. sposobu obliczania poziomu składowania,
d) MKiŚ ws. wyboru metody oraz sposobu obliczania rocznego poziomu zużycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

6. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie koordynacji działań na rzecz nadania wybranemu miastu Rzeczypospolitej Polskiej tytułu „Europejska Stolica Kultury” w 2029 r.
7. Projekt Programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022 – 2027 (MZ).
8. Wytyczne MFiPR dotyczące wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027.
9. Wnioski miast ws. opłaty adiacenckiej.
10. Korespondencja do rozpatrzenia.
11. Sprawy wniesione.