Podczas posiedzenia 20 stycznia w Cieszynie członkowie Zarządu ZMP opiniowali m.in. projekty ustaw o zmianie ustaw: Kodeks wyborczy. Gościnnie wystąpił też poseł do PE, Jan Olbrycht, który mówił o wymiarze miejskim w pracach instytucji UE.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu (od godz. 15.00 w Sali Sesyjnej Ratusza, ul. Rynek 1).

1. Powitanie, przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia w Uniejowie z dnia 9.12.22 r.
2. Informacja o pracach Komisji Wspólnej Rządu i ST oraz bieżących pracach parlamentarnych.
3. Wymiar miejski w pracach instytucji UE – dr Jan Olbrycht, MEP

4. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (sprawozdanie komisji druk 2930),
b) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (KO),
c) o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Lewica, druk 2920),
d) o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (MRiT),
e) o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (KP),
f) o aktywności zawodowej (MRiPS),
g) o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (MRiPS),
h) o zm. ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (KO),
i) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce komunalnej(inicjatywa Prezydenta Miasta Torunia),
j) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynkupaliw (RM),
k) o zmianie ustawy o pomocy społecznej (MRiPS).

5. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) MRiT zm. rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
b) MZ zm. rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
c) MSiT zm. rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
d) MC zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego,
e) MFiPR w sprawie obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego,
f) uchwała RM w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028.

6. Problemy miast przygranicznych/podzielonych granicą z perspektywy samorządu miasta Cieszyna.
7. Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej ZMP ws. ROP.
8. Odszkodowania za nadmiernie wygórowane ceny paliw – tezy.
9. Ustalenie porządku obrad XLVI Zgromadzenia Ogólnego.
10. Korespondencja do rozpatrzenia.
11. Sprawy wniesione.