Wypłacenie wynagrodzenia gminnemu komisarzowi wyborczemu a zagrożenie odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - publikujemy kolejny komunikat w tej sprawie.

KOMUNIKAT NR 2

W informacji prawnej, załączonej do komunikatu w tej sprawie z dnia 22 grudnia br., zawarto informację o ryzyku wynikającym z przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Jednak – zgodnie z przepisami – ryzyko to występuje powyżej kwoty określonej w ustawie, tzn. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obecnie jest to kwota 4 134,02 PLN. Można więc wypłacić sobie nagrodę do wysokości tej kwoty, z zastrzeżeniem zawartym w art.26 ust.1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Nota bene: z naszych informacji, otrzymanych z miast wynika, że wojewodowie nie potwierdzają wydania opinii, które mogłyby być podstawą nieprzyznania nagrody (musiałyby to być opinie indywidualne !!).

Pismo Prezesa GUS zawiera także inne nonsensy, pozbawione podstawy prawnej, a nawet niezgodne z prawem, co wykazano w naszej informacji przy poprzednim komunikacie.

W razie potrzeby – Wasz Związek murem z Wami !

Art. 26. [Wyłączenie odpowiedzialności. Kwota minimalna]
1. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub zaniechanie określone w art. 5-16 [w tym: Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: (1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację; (2) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji; (3)niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości], którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania - łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku działania lub zaniechania określonego w art. 18 pkt 2 oraz art. 18b i 18c.

3. Kwotą minimalną w rozumieniu ust. 1 jest kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcz¬ne-go w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statys¬tycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art.5 ust.7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018, poz. 1316, 1608, 1669 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem". 

[Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2020 r., tzn. z II połowy 2018 r. – 4 134,02 zł]