Konkurs na rzecz współpracy międzypokoleniowej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło właśnie otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią na rzecz współpracy międzypokoleniowej – BeFORme.
www_grafiki__11_.png

Inicjatywy będą finansowane z Funduszy Norweskich i EOG w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD).

 • Data rozpoczęcia i zakończenia naboru: od 8 września 2023 r. do 8 listopada 2023 r.
 • Obszar wsparcia: Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, poprzez zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy i integracji międzypokoleniowej.
 • Alokacja: 1 950 000 euro; w razie potrzeby kwota alokacji może zostać zmodyfikowana przez Wspólny Komitet ds. Współpracy Dwustronnej (JCBF)
 • Minimalna kwota dofinansowania: 100 000 euro
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 250 000 euro
 • Okres realizacji inicjatyw: do 9 miesięcy, nie później niż do 28 lutego 2025 r.
 • Partnerzy:
  • organizacje pozarządowe z Polski, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • organizacje pozarządowe z Norwegii
 • Pozostałe warunki: Partnerstwo pomiędzy podmiotami polskimi i norweskimi jest obowiązkowe. Umowa partnerska/umowy partnerskie są załącznikiem do wniosku aplikacyjnego i muszą zostać podpisane przed złożeniem wniosku. Wnioski aplikacyjne składane są w języku angielskim i cała komunikacja powinna odbywać się w języku angielskim. W ramach naboru nie udziela się pomocy publicznej i pomocy de minimis.
 • Cel/zakres inicjatyw: Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych. Projekty zgłoszone do konkursu będą miały na celu zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy i integracji międzypokoleniowej. Powyższy cel może zostać osiągnięty poprzez działania projektowe służące m.in.:

a) zachęcaniu do budowania więzi i nawiązywania współpracy/integracji między różnymi grupami: m.in. społecznymi, wiekowymi i zawodowymi;

b) ułatwieniom dla mieszkańców w ich miejscu zamieszkania, zachęcaniu mieszkańców społeczności lokalnych do działania na rzecz wspólnoty, wspieraniu solidarności społecznej i/lub polsko-ukraińskiej;

c) zachęcaniu do podejmowania inicjatywy i obejmowania lokalnego przywództwa;

d) walce ze stereotypami dotyczącymi młodych i osób starszych oraz poprawie wzajemnego zrozumienia i zaufania;

e) stawianiu czoła problemom społecznym między pokoleniami i przyczynianiu się do uczenia się przez całe życie;

f) wspieraniu lokalnego dziedzictwa.

Proponowane inicjatywy powinny odpowiadać na zidentyfikowane lokalne wyzwania, potrzeby i/lub problemy.

Pytania dotyczące treści naboru wniosków można przesyłać na adres BeFORme@mfipr.gov.pl

Odpowiedzi na pytania są udzielane w ciągu 10 dni roboczych.

Dokumentacja konkursowa


POZOSTAŁE ARTYKUŁY