Komunikat dotyczy ograniczeń nakładanych podczas II fazy pandemii. Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie RM w sprawie pracy zdalnej urzę­dów - pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową KW.

KOMUNIKAT
DLA MIAST CZŁONKOWSKICH
W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI NAKŁADANYMI PODCZAS II FAZY PANDEMII


1. W dniu dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pracy zdalnej urzę­dów, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ostateczny tekst rozporządzenia jest tożsamy prawnie z tekstem przesłanym do zaopiniowania. Zawiera korektę redakcyjną, wprowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji, która nie zmienia prawnego znaczenia poprawionego zdania.

2. Rozporządzenie zostało wydane – zgodnie z ustaleniami – w sposób, który umożliwia
kierownikom urzędów i innych jednostek organizacyjnych kontynuowanie przyjętych już w związku z rozwojem pandemii rozwiązań organizacyjnych, które się sprawdziły i dobrze funkcjonują, ale jednocześnie daje szansę ich modyfikacji lub wprowadzenia nowych rozwiązań. Można to wykonać:

a) w sposób dotychczas przyjęty,
b) poprzez wydanie nowych poleceń podległym pracownikom lub komórkom,
c) przez wydanie systemowo regulującego zasady pracy zdalnej i zakres odstępstw od jej stosowania.

3. Podczas spotkania Strony Samorządowej z Prezesem Rady Ministrów w dniu 30 października br. nasi przedstawiciele zgłosili inne problemy, wykraczające poza ramy rozporządzenia. Większość postulatów dotyczyła biegu przewidzianych w prawie terminów. Na forum Komisji uzgodniono, że MSWiA przygotuje w trybie konsultacji projekt przepisów dotyczących terminów w postępowaniu administracyjnym, który zostanie wspólnie zgłoszony podczas prac w Senacie nad najbliższą zmianą ustawy „COVID-owej”.

4. Trwają konsultacje i prace dotyczące innych terminów, w tym:

a) Terminu przedłożenia przez organ wykonawczy projektu budżetu organowi stanowiącemu. Uznano, że doraźna zmiana tego terminu nie jest możliwa (odwołane posiedzenie Sejmu). Biuro sugeruje prezydentom i burmistrzom miast członkowskich kierowanie projektów budżetu do rad miast z zastrzeżeniem prawa do wniesienia niezbędnych zmian w trybie autopoprawek, w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii. Będziemy monitorować sytuację związaną z realizacją procedur uchwalania budżetu w miastach, zwłasz­cza w kontekście terminu ich zakończenia (31 stycznia 2021). Jeśli wystąpi taka potrzeba, wystąpimy w ramach Komisji Wspólnej Rządu i ST o jednorazowe wydłużenie tego terminu w roku 2021.

b) Terminu rozliczenia dotacji celowych. Trwają w tym zakresie konsultacje z resortem finansów. Z ustawy nie wynika wprost żaden nieprzekraczalny termin. Jest on zwykle określany w umowie dotacji. W przypadku trudności z rozliczeniem dotacji w okresie ograniczeń związanych z epidemią sugerujemy występowanie do dotacjodawców z projektami aneksów wydłużających termin rozli­czenia dotacji, uzasadnionymi wprowadzeniem przez państwo ograniczeń, które uniemożliwiły opracowanie rozliczenia w terminie.

c) Licznych innych terminów wynikających z ustaw prawa materialnego, które w większości mają charakter instrukcyjny i nie stwarzają zagrożenia konsekwencjami prawnymi bądź finansowymi. Pracujemy obecnie nad propozycją generalnego przepisu w tym zakresie, ale nie ma on precedensu, stąd trudności w jego sformułowaniu. Szybkie wprowadzenie osobnych przepisów w różnych sprawach nie wchodzi obecnie w rachubę. Uważamy jednak, że w niektórych sytuacjach warto dla bezpieczeństwa zamieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej komunikaty o niemożności dotrzymania danego terminu w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu administracji lokalnej, wprowadzonymi przez państwo. Takie komunikaty z jednej strony ułatwią relacje z mieszkańcami, a z drugiej mogą pomóc w rozstrzyganiu rozmaitych sporów w przyszłości.

Poznań, 3 listopada 2020 r. 

Biuro Związku Miast Polskich