III Krajowe Forum Miejskie poświęcono przedstawieniu projektu założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023 oraz prowadzonym i planowanym działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.

Spotkanie, które 16 października zorganizowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej było również okazją do zaprezentowania przygotowań do organizacji XI edycji Światowego Forum Miejskiego, które ma się odbyć w Katowicach w 2022 roku oraz dotychczasowych prac podzespołu ds. programowych Forum. Krajowe Forum Miejskie umożliwia szeroką debatę interesariuszy krajowych, podmiotów administracji rządowej, regionalnej i lokalnej, a także ekspertów, zajmujących się tematyką rozwoju miast od strony naukowej, badawczej czy przedstawicieli ruchów miejskich. 

Przedstawiciele Związku Miast Polskich byli obecni na KFM, a Dyrektor Biura – Andrzej Porawski wziął udział w debacie pod tytułem „Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast”. Wśród wyzwań miast wymienił takie aspekty jak: wykorzystanie endogennych potencjałów, samowystarczalność energetyczna, zagospodarowanie odpadów (w tym frakcji energetycznych) oraz cyfryzacja (w tym cyfrowa edukacja). ZMP będzie na bieżąco aktywnie angażować się w proces konsultacji założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej i prac na samą Krajową Polityką Miejską, współpracując przy tym ściśle z miastami. 

Więcej o KFM można przeczytać na stronie https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/debata-o-wyzwaniach-dla-nowej-polityki-miejskiej, a relację obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/embed/jKqEklepEgM

Krajowe Forum Miejskie jest także odpowiedzią na zobowiązania Polski wynikające z przyjęcia Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju i realizacji 17 zrównoważonych celów rozwoju. Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności jest szczególnie istotny. Jego wdrożenie wymaga zintegrowanej polityki i planów dot. m.in. zwiększenia inkluzyjności i wydajności wykorzystywania zasobów w miastach, poprawy dostępności miast, czy łagodzenia skutków i przystosowania do zmian klimatycznych. W swoich pracach KFM nawiązuje do doświadczeń międzynarodowych i czerpie z nich, w tym z Agendy 2030, innych inicjatyw ONZ (UN Habitat), OECD oraz Agendy Miejskiej dla UE.