Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się w czwartek, 19 listopada br., w formie elektronicznej, opiniowane były projekty dotyczące m.in. finansów, gospodarki nieruchomościami i odpadów.

Projekt porządku obrad posiedzenia Zarządu ZMP 19 listopada:

1. Powitanie, przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia online z dnia 30 września.
2. Informacja o posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i ST oraz o spotkaniach z przedstawicielami rządu.
3. Informacja o stanie prac nad finansami JST oraz nad finansowaniem edukacji.
4. Informacja o kierowanych do senatu poprawkach dot. terminów.
5. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zm. ustawy o gospodarce nieruchomościami (MRPiT),
b) o zm. ustawy o odnawialnych źródłach energii (MKiŚ),
c) o zm. ustawy o odpadach (MKiŚ),
d) o zm. ustawy o dochodach JST (senacki),
e) o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (senacki),
f) o zm. ustawy o podatku od towarów i usług (MFFiPR),
g) o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (MFFiPR),
h) o zm. ust. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (PiS),
i) o zm. ust. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (senacki),
j) o rynku mocy (KP-PSL-Kukiz15),
k) o zm. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Komisja ds. Petycji),
l) o świadczeniach rodzinnych (Komisja ds. Petycji).

6. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) MEiN zm. rozp. ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2020,
b) MEiN zm. rozp. ws. szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
c) MFFiPR zm. rozp. ws. udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

d) MKiŚ ws. programu ochrony przed hałasem.

7.Powołanie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania (wniosek prezydenta Jacka Karnowskiego).

8. Korespondencja do rozpatrzenia.
9. Sprawy wniesione.