Raport ukazał się dzięki projektowi „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów”. Polecamy rozdział - Stan wiedzy o samorządowym rynku pracy.

Przedstawiamy w załączeniu raport „Samorząd terytorialny a związki zawodowe – uwarunkowania, możliwości i perspektywy prowadzenia dialogu społecznego” pod redakcją Jana Czarzastego z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” realizowanego w partnerstwie między NSZZ „Solidarność”, Związkiem Miast Polskich (ZMP) oraz Norweskim Związkiem Pracowników Komunalnych i Powszechnych (Fagforbundet) i Norweskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).

Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie lokalnym w Polsce, co ma zostać osiągnięte w drodze identyfikacji i rozwoju metod wspierających dialog społeczny w tym sektorze, a także poprzez rozwój kanałów efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy partnerami społecznymi sektora publicznego i władzami lokalnymi. Projekt zakłada opracowanie modelu prowadzenia dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie samorządów w Polsce i pilotaż tego modelu w dwóch wybranych samorządach.

W przygotowaniu Raportu uczestniczyli: Sławomir Adamczyk (autor/współautor rozdziałów 4, 6), Jan Czarzasty (redaktor, autor/współautor rozdziałów 2, 5, 7, 8), Paweł Krawczyk (współautor rozdziału 3), Nina Monsen współautorka rozdziału 4), Małgorzata Ornoch-Tabędzka (współautorka rozdziału 3), Barbara Surdykowska (autorka/współautorka rozdziałów 1, 2) oraz Marek Wójcik (współautor rozdziału 3). Współautorem rycin w rozdziale 3 jest Jan Maciej Czajkowski.

W podsumowaniu rozdziału o samorządowym rynku pracy w roku 2018 czytamy m.in., że w porównaniu do roku 2012 liczba pracujących osób w sektorze samorządowym zwiększyła się o około 4,7%, ale dynamika wzrostu zatrudnienia w tym sektorze była w tym czasie mniejsza niż pracowników w innych sektorach gospodarki, w związku z czym procentowy udział pracujących w sektorze samorządowym w ogólnej liczbie pracujących obniżył się z 21,5% do wyniósł 19,9%.

Zapraszamy do lektury.