Posiedzenie Zarządu ZMP w Wałbrzychu
Podczas posiedzenia w Wałbrzychu 26 stycznia br. członkowie Zarządu ZMP zaopiniują m.in. projekt ustawy o jawności życia publicznego (wersja po uzgodnieniach) oraz o gospodarce nieruchomościami.
IMG_4725.jpg

Porządek obrad posiedzenia Zarządu ZMP w Wałbrzychu (26 stycznia br.)
Początek obrad: godz. 15:00. Miejsce: Zamek Książ – Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Warszawie.
2 Informacja o stanie prac nad nową ustawą o ochronie danych osobowych – Maciej Kawecki, dyr. Departamentu Zarządzania Danymi, MC
3. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (MIiB),
b) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (MC),
c) o jawności życia publicznego (KPRM - wersja po uzgodnieniach),
d) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (PO),
e) o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (PO),
f) o zmianie ustawy o pomocy społecznej (PO),
g) o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-nie Kodeksu cywilnego (PO),
h) o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (PO),
i) o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (PRM)
j) o pomocy państwa dla seniorów, o zm. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PSL)
4. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń w sprawie:
a) finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (MIiB),
b) minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (MRPiPS),
c) określenia taryf, wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (MŚ),
d) orzekania o potrzebie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia (MZ)
5. Rozpatrzenie nadesłanej do ZMP petycji ws. olicznikowania odbiorników ciepła w blokach.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie przyznania Medalu Związku Miast Polskich.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/2015 w sprawie określenia zakresu czynności objętych pełnomocnictwem do składania jednoosobowo oświadczeń woli oraz podejmowania w imieniu Związku czynności związanych z jego działalnością statutową.
8. Umowa z Instytutem Studiów Wschodnich (Europejski Kongres Samorządu).
9. Wstępna informacja o wykonaniu budżetu ZMP w 2017 r.
10. Kalendarz wydarzeń na rok 2018.
11. Korespondencja do rozpatrzenia.
12. Sprawy wniesione.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY