Podczas posiedzenia 22 listopada, które ze względu na pandemię odbyło się online, członkowie Zarządu ZMP rozmawiali m.in. o Krajowej Polityce Miejskiej i o zmianach dotyczących referendum lokalnego.

 Porządek obrad posiedzenia online w poniedziałek 22 listopada o godz. 12.00:

1. Powitanie, przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia w Białogardzie z dnia 24.10 br.
2. Informacja o pracach Komisji Wspólnej Rządu i ST oraz pracach parlamentarnych.
3. Projekt Krajowej Polityki Miejskiej 2030 - wyzwania, rozwiązania oraz mechanizmy wdrożeniowe.
4. Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (infrastruktura kolejowa).
5. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zm. ustawy Prawo geologiczne i górnicze (MKiŚ),
b) o zm. ustawy – Prawo energetyczne (PiS),
c) o zm. ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (senacki),
d) o zm. ustawy o referendum lokalnym (poselski),
e) o zm. ustawy o pomocy społecznej (senacki),
f) o zm. ustawy o pomocy społecznej (KO),
g) o zm. ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (senacki),
h) o zm. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (KO),
i) o zm. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Pełnomocnik Rządu ds. CPK),
j) o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (MZ),
k) o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii (PiS).
6. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) MEiN ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2022,
b) MRiT zm. rozporządzenia ws. sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) MI zm. rozporządzenia w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu,
d) MI ws. przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
7. Co dalej z kampanią #wObronieMieszkańców (propozycja agencji dla UMP); dane IMS dot. zasięgu lekcji obywatelskiej (raport) – wnioski.
8. Korespondencja do rozpatrzenia.
9. Sprawy wniesione.