Ponad pół miliarda zł. otrzymają 42 projekty z obszaru kultury. Środki, przeznaczone głównie na rozwój infrastruktury, modernizację lub rozbudowę obiektów, trafią do muzeów, teatrów, centrów kultury.

Ponad pół miliarda złotych otrzymają 42 projekty z obszaru kultury. Środki, przeznaczone głównie na rozwój infrastruktury, modernizację lub rozbudowę obiektów, trafią do muzeów, teatrów, centrów kultury oraz innych instytucji m.in. z Krosna, Łańcuta, Kozłówki, Wrocławia, Głogowa, Opola, Torunia, Bydgoszczy, Gniezna, Zielonej Góry, Pelplina czy Słupska. Wsparcie pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Trzeci konkurs w obszarze kultury w ramach POIiŚ 2014-2020 zdominowany przez projekty ujęte w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw.

W połowie 2017 r. rozpoczął się proces zawierania umów z Beneficjentami na realizację projektów wyłonionych w trzecim naborze wniosków do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Duże znaczenie dla powodzenia naboru miały kontrakty terytorialne. Spośród dofinansowanych 42 projektów dotyczących infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej aż 35 ujętych jest w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw.

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyznana projektom „kontraktowym” wyniosła aż 547,6 mln zł. Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju podkreślił, że tym samym w ramach kontraktu terytorialnego powinny być uzgodnione wyłącznie projekty mające realne szanse sfinansowania w najbliższych latach.

Obecnie podpisano już 17 umów o dofinansowanie na realizację projektów ujętych w kontraktach terytorialnych, takich jak m.in. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej”, „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”, „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” czy „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazylika Katedralna w Sandomierzu”.