Narzędzia wspomagające zarządzanie miastami

Narzędzie oceny skutków finansowych przyszłych przedsięwzięć rozwojowych – część oprogramowania Ministerstwa Finansów dla gmin

Zespół Związku Miast Polskich w projekcie predefiniowanym opracował innowacyjne narzędzie wspomagające miasta (i całe partnerstwa jako grupy JST) w wieloletnim planowaniu inwestycyjnym. Ten produkt umożliwia w stosunkowo łatwy sposób wariantowe rozpatrywanie skutków finansowych poszczególnych przedsięwzięć rozwojowych w układzie wieloletnim. Jest doskonałym wsparciem dla samorządowych decydentów podczas dialogu z radami gmin w procesie ustalania strategicznych planów rozwojowych, pokazując na bieżąco wpływ danej inwestycji na finanse lokalne, szczególnie w zakresie wydatków i dochodów bieżących; pomaga również wybierać kluczowe inwestycje prorozwojowe, które umożliwiają zwiększenie dochodów JST.
Ministerstwo Finansów zdecydowało o wykorzystaniu tej aplikacji jako uzupełnienia obowiązkowego modułu sprawozdawczego BeSTI@ dla wszystkich JST. Do III kwartału 2016 aplikacja będzie dostępna dla wszystkich JST w Polsce jako nieobowiązkowy dodatek.


Metodologia szacowania wartości składników mienia komunalnego z punktu widzenia potencjału rozwojowego partnerstw jednostek samorządu terytorialnego

Przygotowane przez Związek praktyczne narzędzie aktywnego wykorzystania nieruchomości komunalnych do rozwoju gospodarczego i zwiększania przychodów budżetów lokalnych w oparciu o model opracowany przez Instytut Rozwoju Miast i zespół ZMP w projekcie predefiniowanym. Pozwala wariantowo rozpatrywać kierunki wykorzystania zasobów komunalnych w procesie strategicznego planowania rozwoju JST. Możliwe jest również wykorzystywanie tego narzędzia dla miejskich obszarów funkcjonalnych, co dodatkowo potęguje synergiczny efekt prowadzonych działań.


Model Współpracy i Narzędzie samooceny rozwoju partnerstw międzysamorządowych i międzysektorowych – www.samoocenapartnerstw.jst.org.pl

Starając się wspomóc rozwój współpracy jednostek samorządu terytorialnego przygotowaliśmy Model współpracy partnerskiej. Składa się on z 10 standardów (kompleksowych zasad) wskazujących na najważniejsze cechy dobrej współpracy w partnerstwach. Bazując na standardach Modelu opracowaliśmy wygodne, bezpłatne narzędzie, które jest dostępne w formie on-line pod adresem http://samoocenapartnerstw.jst.org.pl/. Narzędzie to:
 • Pomaga partnerstwu w samodzielnej ocenie stanu rozwoju partnerstwa w zestawieniu z modelem
 • Pozwala ocenić potrzeby i zaprojektować zakres działań rozwojowych na nadchodzący okres (np. roku) Poprzez wspólne diagnozowania stanu i planowanie rozwoju - wzmacnia tworzenie relacji między partnerami
 • Poprzez wspólne diagnozowanie stanu i planowanie rozwoju - wzmacnia tworzenie relacji między partnerami
 • Pomaga monitorować stan wdrażania wszystkich 10 głównych standardów współpracy

Portal www.partnerstwasamorzadowe.pl – kompendium wiedzy o narzędziach i doświadczeniach współpracy oraz o dobrych praktykach w tym zakresie


Baza Dobrych Praktyk www.dobrepraktyki.pl

To narzędzie prowadzone jest systematycznie od 2007 roku przez Związek Gmin Wiejskich RP wspólnie Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich. W ramach działań Związku identyfikujemy dobre praktyki w różnych dziedzinach zarządzania JST. Baza gromadzi opisy dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań zakresu doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem JST, w tym rozwojem instytucjonalnym, a od 2013 roku także współpracą międzysamorządową. W chwili obecnej baza liczy łącznie ponad 480 wystandaryzowanych i zgodnych z przyjętą metodologią opisów praktyk – zamieszczonych w kilku działach. Opisy praktyk są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane pod względem merytorycznym i danych kontaktowych.

Baza służy dokumentowanie i promowaniu dobrych praktyk zarządzania w samorządach oraz doświadczeń w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wpierających funkcjonowanie samorządów lokalnych i ich współpracę.

Od 2010 r., stronę Bazy Dobrych Praktyk odwiedziło prawie 1,2 miliona użytkowników, przy czym liczbę unikalnych adresów IP szacujemy na prawie 100 tys. osób. W tym czasie materiały z dokumentacją wybranych praktyk pobrało ok. 38 tys. użytkowników BDP.


Publikacja „Współpraca polskich i norweskich samorządów w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego JST do lepszego dostarczania usług publicznych” – praca zbiorowa, ZMP (2011)


Publikacja „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju” – red. naukowa Tomasz Potkański, ZMP (2016).

Podejmuje temat niełatwej i jednocześnie niezwykle aktualnej tematyki współpracy JST w Polsce, stanowiąc użyteczne narzędzie w rozwijaniu różnych form współpracy JST w obszarach funkcjonalnych, do której samorządy coraz częściej się przekonują, będą również w praktyce zachęcone ze względu na efektywność ekonomiczną świadczonych usług.Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej