Narzędzia wspomagające zarządzanie miastami

Narzędzie oceny skutków finansowych przyszłych przedsięwzięć rozwojowych – część oprogramowania Ministerstwa Finansów dla gmin

Zespół Związku Miast Polskich w projekcie predefiniowanym opracował innowacyjne narzędzie wspomagające miasta (i całe partnerstwa jako grupy JST) w wieloletnim planowaniu inwestycyjnym. Ten produkt umożliwia w stosunkowo łatwy sposób wariantowe rozpatrywanie skutków finansowych poszczególnych przedsięwzięć rozwojowych w układzie wieloletnim. Jest doskonałym wsparciem dla samorządowych decydentów podczas dialogu z radami gmin w procesie ustalania strategicznych planów rozwojowych, pokazując na bieżąco wpływ danej inwestycji na finanse lokalne, szczególnie w zakresie wydatków i dochodów bieżących; pomaga również wybierać kluczowe inwestycje prorozwojowe, które umożliwiają zwiększenie dochodów JST.
Ministerstwo Finansów zdecydowało o wykorzystaniu tej aplikacji jako uzupełnienia obowiązkowego modułu sprawozdawczego BeSTI@ dla wszystkich JST. Do III kwartału 2016 aplikacja będzie dostępna dla wszystkich JST w Polsce jako nieobowiązkowy dodatek.


Metodologia szacowania wartości składników mienia komunalnego z punktu widzenia potencjału rozwojowego partnerstw jednostek samorządu terytorialnego

Przygotowane przez Związek praktyczne narzędzie aktywnego wykorzystania nieruchomości komunalnych do rozwoju gospodarczego i zwiększania przychodów budżetów lokalnych w oparciu o model opracowany przez Instytut Rozwoju Miast i zespół ZMP w projekcie predefiniowanym. Pozwala wariantowo rozpatrywać kierunki wykorzystania zasobów komunalnych w procesie strategicznego planowania rozwoju JST. Możliwe jest również wykorzystywanie tego narzędzia dla miejskich obszarów funkcjonalnych, co dodatkowo potęguje synergiczny efekt prowadzonych działań.


Model Współpracy i Narzędzie samooceny rozwoju partnerstw międzysamorządowych i międzysektorowych – www.samoocenapartnerstw.jst.org.pl

Starając się wspomóc rozwój współpracy jednostek samorządu terytorialnego przygotowaliśmy Model współpracy partnerskiej. Składa się on z 10 standardów (kompleksowych zasad) wskazujących na najważniejsze cechy dobrej współpracy w partnerstwach. Bazując na standardach Modelu opracowaliśmy wygodne, bezpłatne narzędzie, które jest dostępne w formie on-line pod adresem http://samoocenapartnerstw.jst.org.pl/. Narzędzie to:
  • Pomaga partnerstwu w samodzielnej ocenie stanu rozwoju partnerstwa w zestawieniu z modelem
  • Pozwala ocenić potrzeby i zaprojektować zakres działań rozwojowych na nadchodzący okres (np. roku) Poprzez wspólne diagnozowania stanu i planowanie rozwoju - wzmacnia tworzenie relacji między partnerami
  • Poprzez wspólne diagnozowanie stanu i planowanie rozwoju - wzmacnia tworzenie relacji między partnerami
  • Pomaga monitorować stan wdrażania wszystkich 10 głównych standardów współpracy

Portal www.partnerstwasamorzadowe.pl – kompendium wiedzy o narzędziach i doświadczeniach współpracy oraz o dobrych praktykach w tym zakresie


Baza Dobrych Praktyk www.dobrepraktyki.pl

To narzędzie prowadzone jest systematycznie od 2007 roku przez Związek Gmin Wiejskich RP wspólnie Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich. W ramach działań Związku identyfikujemy dobre praktyki w różnych dziedzinach zarządzania JST. Baza gromadzi opisy dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań zakresu doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem JST, w tym rozwojem instytucjonalnym, a od 2013 roku także współpracą międzysamorządową. W chwili obecnej baza liczy łącznie ponad 480 wystandaryzowanych i zgodnych z przyjętą metodologią opisów praktyk – zamieszczonych w kilku działach. Opisy praktyk są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane pod względem merytorycznym i danych kontaktowych.

Baza służy dokumentowanie i promowaniu dobrych praktyk zarządzania w samorządach oraz doświadczeń w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wpierających funkcjonowanie samorządów lokalnych i ich współpracę.

Od 2010 r., stronę Bazy Dobrych Praktyk odwiedziło prawie 1,2 miliona użytkowników, przy czym liczbę unikalnych adresów IP szacujemy na prawie 100 tys. osób. W tym czasie materiały z dokumentacją wybranych praktyk pobrało ok. 38 tys. użytkowników BDP.


Publikacja „Współpraca polskich i norweskich samorządów w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego JST do lepszego dostarczania usług publicznych” – praca zbiorowa, ZMP (2011)


Publikacja „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju” – red. naukowa Tomasz Potkański, ZMP (2016).

Podejmuje temat niełatwej i jednocześnie niezwykle aktualnej tematyki współpracy JST w Polsce, stanowiąc użyteczne narzędzie w rozwijaniu różnych form współpracy JST w obszarach funkcjonalnych, do której samorządy coraz częściej się przekonują, będą również w praktyce zachęcone ze względu na efektywność ekonomiczną świadczonych usług.
POWIĄZANE ARTYKUŁY
MULTIMEDIA
GALERIE MIAST