Najwyższa Izba Kontroli opublikowała pierwszy od 2012 r. raport o PPP w Polsce. Pozytywnie oceniła wybór przez JST partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji zadań publicznych.

W ostatnim czasie NIK ocenił realizację przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego. W raporcie z niedawno zakończonej kontroli, podobnie jak w przypadku kontroli przeprowadzonej w 2012 roku, NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie formuły PPP w Polsce i zwraca uwagę na rzetelny proces analityczny, który jest kluczem do udanego projektu PPP (raport w załączeniu).

Wyniki kontroli NIK wskazują, że jednostki samorządu terytorialnego przygotowywały i realizowały przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) na ogół prawidłowo i skutecznie.

Podsumowując przeprowadzoną kontrolę NIK stwierdza, że „Skontrolowane podmioty na ogół prawidłowo identyfikowały zadania możliwe do wykonania w formule PPP, sporządzały niezbędne analizy, dokonywały podziału ryzyk, korzystając w swoich działaniach ze wspar­cia profesjonalnych doradców.”

Raport NIK potwierdza założenie przyjęte w „Polityce Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” (Polityka PPP), że PPP powinno być traktowane jako równorzędna w stosunku do innych sposobów, metoda realizacji przedsięwzięć publicznych, stosowana tam, gdzie formuła PPP poprawia efektywność i jakość świadczonych usług publicznych.

Podobnie jak w przypadku kontroli przeprowadzonej w 2012 roku NIK zwraca w raporcie uwagę na kwestie, które JST, realizujące projekty PPP, powinny brać pod uwagę - między innymi: przeprowadzanie testów rynku i kompletnych, rzetelnych analiz przedrealizacyjnych; zdolności organizacyjne do realizacji przedsięwzięcia PPP; właściwe określanie zadań i ryzyk podmiotu publicznego i prywatnego; ustalanie i monitorowanie parametrów jakościowych i ilościowych świadczonych w ramach umowy PPP usług. 

W efekcie NIK skierowała do samorządów postulat o „przeprowadzanie, przed podjęciem decyzji o realizacji zadań publicznych w formule PPP, kompleksowych analiz dotyczących aspektów prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz ryzyk w tych przedsięwzięciach, w celu wyboru optymalnego modelu wykonania zadań z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych korzyści, zidentyfiko­wania ewentualnych barier w ich realizacji, dokonania optymalnego podziału zadań i ryzyk pomiędzy partnerami”. Według statystyk MFiPR dobrze przygotowany analitycznie projekt PPP ma większą szansę na skuteczną realizację.

Samorządy, zdaniem NIK, powinny również zadbać o opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących sposobu zarządzania umowami (przedsięwzięciami) PPP na etapie operacyjnym, w szczególności określających zasady monitorowania i kontroli realizacji umów, osiągania celów projektów PPP, oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za te zadania.