Rozwój średnich i małych miast - projekt predefiniowany

Tytuł projektu predefiniowanego: Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju.

Partnerzy: Związek Miast Polskich (lider projektu predefiniowanego), Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR)

Cel projektu: Rolą projektu predefiniowanego jest wspieranie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, będącego Operatorem Programu we wdrażaniu komponentu grantowego Programu Rozwoju Lokalnego, tak aby uczestniczące w nim miasta nie tylko miały do dyspozycji środki finansowe (102 mln Euro), ale także znacząco zwiększyły swoją zdolność do efektywnego programowania i skutecznego wdrażania lokalnych polityk rozwojowych i w ten sposób były zdolne w pełni wykorzystać potencjał interwencji publicznej oferowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Związek Miast Polskich w ramach tego programu będzie realizował w latach 2019-2024 największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy dla samorządów pod nazwą "Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju."

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą w 85% ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014 – 2021 oraz w 15 % - z budżetu państwa.

Koncepcja realizacji Programu Rozwoju Lokalnego zakłada, że jego celem długookresowym jest wzmocnienie spójności społecznej i ekonomicznej w małych i średnich miastach w Polsce (objętych projektem), poprzez 

1. stworzenie warunków do wzrostu jakość życia w wyniku lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego, z uwzględnieniem wymiaru partycypacji obywateli w zarządzaniu miastami i zgodnie z zasadami ochrony środowiska, oraz
2. poprzez wzmocnienie zdolności instytucjonalnej władz samorządowych w tych miastach do adekwatnego i skutecznego reagowania na zmieniające się i zróżnicowane potrzeby obywateli.

W ramach takiego spektrum działań Związek Miast Polskich wraz z partnerami projektu jest odpowiedzialny za:
• Zapewnienie 50 miastom, wyłonionym w otwartym naborze przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wsparcia doradczego, które pozwoli im przygotować wysokiej jakości aplikacje grantowe, a w szerszym wymiarze pozwoli im na znaczące zwiększenie własnego potencjału do efektywnego programowania i wdrażania lokalnych polityk rozwojowych,
• Zapewnienie 15 miastom, które zostaną beneficjentami konkursu grantowego, stałej pomocy doradczej, która pozwoli na skuteczne wdrożenie opracowanych planów rozwoju,
• Wypracowanie oraz szerokie upowszechnienie modelu zintegrowanego rozwoju lokalnego w wymiarze terytorialnym, oraz rekomendacji w zakresie rozwoju instytucjonalnego – wśród pozostałych samorządów w kraju.
• Rozwój współpracy bilateralnej między samorządami i instytucjami polskimi, a ich odpowiednikami z Państw Darczyńców (MF EOG – Norwegia, Islandia, Liechtenstein)

Wartość projektu: 13 mln euro

Okres realizacji: maj 2019 – marzec 2024

Produkty:
• Cykl seminariów dla Doradców Miast w etapie I projektu przygotowujących ich do pracy z miastami
• W etapie II aktywne wsparcie doradcze dla miast przygotowujących aplikacje grantowe z wykorzystaniem Monitora Rozwoju Lokalnego
• Cykl zagranicznych wizyt studyjnych w krajach Darczyńców we wszystkich trzech etapach projektu
• Narzędzie samooceny rozwoju jednostek samorządu przygotowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
• Przygotowanie i wdrożenie Programów Rozwoju Lokalnego i Planów Rozwoju Instytucjonalnego przez miasta biorące udział w komponencie grantowym
• Miejski system informacji geograficznej (M-GIS) jako narzędzie dla analiz i monitorowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem zróżnicowania wewnątrzmiejskiego – przygotowanie i wdrożenie
• Wdrożenie narzędzia do oceny potencjału inwestycyjnego nieruchomości i podnoszenia wartości nieruchomości w miastach biorących udział w komponencie grantowym
• Nawiązanie efektywnych partnerstw pomiędzy miastami w Polsce i miastami w Norwegii
• Stałe promowanie wśród miast wiedzy na temat metod i narzędzi zintegrowanego zarządzania rozwojem lokalnym
• Przegląd Stanu Zarządzania w Samorządzie opracowany przez OECD

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
Sytuacja finansów JST - wybrane wskaźniki (Andrzej Porawski, Jan M. Czajkowski)
Pobierz Download icon@2x
inne
Pismo ZMP do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie podziału subwencji oświatowej
Pobierz Download icon@2x
inne
Stan finansów JST - raport Strony Samorządowej na posiedzeniu KWRiST (Z. Frankiewicz)
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
2019-07-11 - Stanowisko ZMP w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
Sierpień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej