Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim


Cel projektu:

Projekt ma na celu opracowanie założeń systemu monitorowania rozwoju lokalnego – zarówno w zakresie stanu realizacji przedsięwzięć rozwojowych, w tym rewitalizacyjnych, jak i dynamiki rozwoju, w ujęciu wieloletnim (wskaźniki zrównoważonego rozwoju, wskaźniki programowania rewitalizacji, wskaźniki realizacji zamierzeń, efektywny system bieżącej oceny i aktualizacji strategii / programu) w celu wdrożenia ich w innych działaniach realizowanych przez Departament Programów Pomocowych MIiR ).

Struktura projektu:

Projekt jest realizowany w dwóch częściach, stanowiących odrębne, ale wzajemnie powiązane działania merytoryczne; pierwsze działanie stworzy podstawy do realizacji drugiego:
Działanie I: Założenia monitoringu rozwoju lokalnego na poziomie miast (1 maja 2018 – 31 stycznia 2019)
Podmioty odpowiedzialny: Związek Miast Polskich (ZMP) i Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (KIPPiM)
Działanie II: Założenia monitoringu rozwoju lokalnego na poziomie wewnątrz-miejskim
(1 października 2018 – 31 października 2019)
Podmioty odpowiedzialny: Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Sposób realizacji:

1) opracowanie założeń i zestawu wyjściowego wskaźników
2) warsztaty: rozwój lokalny przez pryzmat dobrych przykładów (weryfikacja projektowanych metod pomiaru i analizy na podstawie realnych przykładów – testowanie, czy zestaw wskaźników odzwierciedla realne procesy społeczno-gospodarcze z ostatnich 10 lat, czyli czy posiada wartość merytoryczną do interpretacji tych procesów)
3) dostosowanie oprogramowania SAS do prezentacji nowych danych
4) wizyta studialna w Wielkiej Brytanii dla ok. 30 osób mająca na celu poznanie dobrych praktyk w zakresie monitoringu rozwoju, w tym szczególnie procesów rewitalizacyjnych w miastach.

Okres realizacji: maj 2018 - październik 2019

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Priorytety legislacyjne ZMP na początek kadencji parlamentarnej 2019-2023
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: sytuacji finansowej samorządów
Pobierz Download icon@2x
inne
Raport na temat stanu finansów JST - 30 sierpnia 2019 roku

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej