Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego31 października 2016 roku zakończył się pięcioletni projekt predefiniowany Związku Miast Polskich pn. "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego” w ramach Programu Regionalnego współfinansowanego przez MF EOG 2009-2014.

18 października 2016 r. odbyła się w Poznaniu konferencja podsumowująca projekt (relacja z konferencji).

Wszystkie dokumenty i materiały projektowe znajdują się tutaj.


Partnerzy: Związek Miast Polskich – lider, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP

Cel projektu: towarzyszyliśmy polskim jednostkom samorządu w procesie tworzenia nowej jakości – zintegrowanego zarządzania terytorialnego (w obszarach funkcjonalnych miast) - wykraczającego poza granice administracyjne pojedynczej JST oraz włączającego do stałego dialogu partnerów samorządowych, organizacje pozarządowe i partnerów sektora prywatnego. Projekt miał na celu z jednej strony - wsparcie doradcze dla partnerstw, które się zgłosiły do projektu oraz szeroką promocję podejścia partnerskiego w strategicznym planowaniu obszarów funkcjonalnych wśród JST w kraju, a także równolegle identyfikację barier dla współpracy międzysamorządowej występujących w systemie prawnym i próbę wpływu na kształt zmian w tym zakresie.

Cel 1 projektu predefiniowanego realizowaliśmy poprzez pomoc doradczą, szkoleniową i ekspercką w utworzeniu i rozwoju 38 lokalnych partnerstw z terenu całej Polski, które otrzymały dotacje Ministerstwa Rozwoju ze środków MF EOG i POPT na indywidualne projekty. W grupie prawie 600 podmiotów biorących udział w projekcie, 446 to jednostki samorządu terytorialnego, w tym 194 miasta. 87 z nich (45%) to miasta członkowskie ZMP. Miasta członkowskie ZMP pełniły funkcję liderów 24 partnerstw (63%). Partnerstwa te realizowały projekty polegające na przygotowaniu planów strategicznych rozwoju swojego obszaru funkcjonalnego, planów operacyjnych i dokumentacji technicznej pod przyszłe inwestycje infrastrukturalne. Łącznie wszystkie partnerstwa, wspierane przez ZMP pomocą doradczą i strategiczną, wdrażają projekty na kwotę ponad 66,5 mln zł. Działania promocyjne współpracy partnerskiej i budowania kompetencji objęły te same 600 JST oraz poprzez media elektroniczne i prasę samorządową – pozostałe jednostki samorządu.

Cel 2 realizowaliśmy poprzez analizę stanu prawnego i doświadczeń JST i okresowe formułowanie do odpowiednich ministerstw (MSWiA, MR) sugestii zmian prawnych, ułatwiających współpracę.

Wartość projektu: ponad 10,5 mln zł
Okres realizacji: czerwiec 2012 – październik 2016

Wydarzenia
W projekcie dotychczas zorganizowaliśmy:

 • 29 szkoleń specjalistycznych nt. komunikacji i współpracy
 • 52 sesje Warsztatów Zarządzania Strategicznego.
 • 2 warsztaty nt. współpracy przy tworzeniu i funkcjonowaniu CUW w JST i ich partnerstwach
  Z tych form wsparcia skorzystało łącznie 1610 przedstawicieli partnerstw samorządowych.
 • 9 konferencji i seminariów (w tym Kongres Partnerstw Samorządowych w czerwcu 2014 r.). Łącznie wzięło w nich udział 465 osób reprezentujących ok. 240 podmiotów samorządowych, organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych i firm.
 • 2 edycje Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania – Razem dla Rozwoju
 • 6 wizyt studyjnych w Norwegii dla 80 przedstawicieli polskich JST
 • Grupy Wymiany Doświadczeń między partnerstwami

Dokumenty i publikacje

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko ZMP w sprawie reprywatyzacji mienia obywateli polskich, zawłaszczonego przez władze PRL w kontekście poselskiego projektu ustawy (druk 420)
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Wstępne stanowisko ZMP w sprawie projektu Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 455)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej