Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowane na rozwój uczniów i kluczowych kompetencji uczniów II etap

Projekt „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” II etap, realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE, jednostkę Ministerstwa Edukacji Narodowej) w ramach Działania 2.18 POWER. Związek Miast Polskich (ZMP) uczestniczy w tym przedsięwzięciu, jako partner ORE, który ma zapewnić zgodność podejmowanych w projekcie działań z uwarunkowaniami i rzeczywistymi potrzebami praktyków samorządowych.

Partnerzy: Ośrodek Rozwoju Edukacji – lider, Związek Miast Polskich

Cel projektu: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia
W II etapie projektu zaplanowano kontynuację podjętych w I etapie działań oraz wypracowanie nowych rozwiązań. Kontynuacja polegać będzie na wsparciu JST we wdrożeniu wypracowanych przez JST w I etapie projektu pozakonkursowego i projektach konkursowych planów strategicznych. Wsparcie realizowane będzie w formie; sieci współpracy adresowanych do JST różnych typów oraz w formie doradztwa, ukierunkowanego na te JST, które mają największe trudności z wdrożeniem planów strategicznych. Wsparcie samorządów we wdrożeniu planów poprzedzone zostanie analizą opracowanych planów (50% z opracowanych 1032 planów) połączoną z identyfikacją czynników sprzyjających i hamujących ich wdrożenie. Wsparciu będzie towarzyszył stały monitoring, możliwy dzięki wypracowanemu w I etapie projektu narzędziu oraz funkcjonującym sieciom współpracy. W trakcie prowadzonej analizy identyfikowane będą przykłady dobrych praktyk samorządowych z zakresu sporządzania planów strategicznych oraz ich wdrażania do praktyki samorządowej. Drugim nurtem działań projektowych jest wypracowanie modelu doradztwa dla JST oraz założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych. Zarówno model doradztwa jak i system wsparcia JST, wypracowane w projekcie zostaną poddane pilotażowi, pierwszy na grupie 30 JST, drugie rozwiązanie w 3 regionach Polski. Model doradztwa wraz z materiałami wykorzystywanymi w procesie jego realizacji zostanie przekazany, jako wkład do projektu konkursowego (2019-2020), będzie także wykorzystywany jako jedno z narzędzi wsparcia JST w realizacji bieżących zadań oświatowych. Założenia systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju JST poddane pilotażowi, zostaną wdrożone jako stały, systemowy element wsparcia samorządowców (w obszarze zagadnień oświatowych). Zakłada się, że w toku prac projektowych przygotowane zostaną do realizacji tego zdania dwie grupy; grupa samorządowców (samorządowi liderzy oświaty) oraz grupa pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Obie grupy będą otrzymywały systematyczne wsparcie merytoryczne ze strony ORE i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz będą korzystały z wiedzy powstałej w wyniku wymiany doświadczeń między praktykami działającymi na poziomie lokalnym i krajowym. Jednym z elementów systemu będzie budowa ogólnopolskich oraz regionalnych i lokalnych sieci współpracy samorządowych liderów oświaty oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Zadaniem sieci będzie m.in. inicjowanie działań w samorządach w obszarze oświaty, wymiana doświadczeń i informacji oraz integrowanie środowiska oświatowego realizującego zadania na rzecz rozwoju systemu oświaty (lokalnego, regionalnego, krajowego).

Najważniejsze zdarzenia wpływające na efektywną realizację kolejnych etapów projektu:
1.Opracowanie modelu doradztwa oraz materiałów do wykorzystania w procesie doradztwa adresowanego do przedstawicieli JST
2. Wsparcie przedstawicieli JST we wdrożeniu planów strategicznych
3. Opracowanie założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych
4. Przygotowanie samorządowych liderów oświaty i pracowników placówek doskonalenia (dedykowanych do pracy z przedstawicielami JST) do realizacji wsparcia;
5. Pilotaż opracowanego systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych i zarządzaniu oświatą.

Wartość projektu: ponad 3,17 mln zł, w tym komponent ZMP to ponad 782 tys zł

Okres realizacji: kwiecień 2018 – październik 2020

Więcej informacji i aktualności na stronie projektu

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wobec osób pełniących funkcje publiczne, pochodzących z bezpośredniego wyboru
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko strony samorządowej w sprawie zamierzeń Ministerstwa Klimatu dot. wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie niesłusznych roszczeń o dotacje dla przedszkoli niepublicznych za lata sprzed zmiany przepisów dotyczących finansowania oświaty

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej