Baza danych o miastach - System Analiz Samorządowych (SAS)System Analiz Samorządowych (SAS) to druga po norweskiej największa w Europie baza danych o miastach.

SAS to największa samorządowa baza danych statystycznych, pozyskiwanych bezpośrednio z miast oraz ze źródeł statystyki publicznej. SAS to narzędzie, które od 1999 roku wspiera miasta w bieżącym i strategicznym zarządzaniu.

http://www.systemanaliz.pl

SAS to baza danych i ponad 1000 wskaźników w kilkunastu sektorach obrazujących:

 • koszty i wyniki ilościowe oraz jakościowe usług dostarczanych przez JST;
 • główne uwarunkowania rozwojowe;
 • efekty rozwoju (wskaźniki zrównoważonego rozwoju).

Do czego można wykorzystać SAS?

 • narzędzie zintegrowanego zarządzania strategicznego – dynamiczne, porównawcze;
 • aktualizacja strategii rozwoju JST (w tym diagnozy społeczno-gospodarczej) – plan długo i średnioterminowy – główne trendy i tendencje;
 • aktualizacja/przygotowanie planów operacyjnych do strategii (dla poszczególnych priorytetów strategii lub sektorów usług);
 • wskaźniki dla przygotowywanych projektów i programów, monitoring i raportowanie;
 • wymiana doświadczeń między specjalistami w JST;
 • możliwość badania jakości życia.

Jak pozyskujemy, przetwarzamy i jak udostępniamy wyniki?

 • dane pozyskujemy z miast lub ze statystyki publicznej (dla wszystkich JST);
 • tworzymy zestawy wskaźników;
 • prowadzimy bazę danych umożliwiającą dokonywanie dowolnych porównań pomiędzy JST;
 • zlecamy analizy sektorowe – dostępne na stronie SAS;
 • udostępniamy ankiety do badania jakości usług publicznych i jakości życia w miastach - do samodzielnego wykorzystania;
 • przygotowujemy raporty o stanie miast w zakresie finansów, oświaty oraz rozwoju miasta.

Co mierzymy w SAS?

 • drogi, transport publiczny (od 1999)
 • pomoc społeczną (od 1999)
 • kulturę (od 1999)
 • gospodarkę komunalną (od 2007)
 • gospodarkę mieszkaniową (od 2007)
 • efektywność energetyczną miast (od 2006)
 • edukację (od 1999, a od 2006 na podst. SIO)
 • finanse JST (od 2004)
 • demografię (od 2007)
 • wskaźniki zrównoważonego rozwoju (od 2007)
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi (2006 – 2010)

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej