Związek Miast Polskich zaprasza do współpracy

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do lepszego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą.

Związek istnieje od 1917 roku i już w okresie międzywojennym mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami. Po II wojnie światowej działalność ZMP została uniemożliwiona. Jednak zaraz po pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego Kongres Restytucyjny. Obecnie do Związku należą 353 miasta. Mieszka w nich 78% miejskiej ludności kraju.

ZMP jest jedyną samorządową organizacją, na forum której liderzy z miast różnej wielkości, reprezentujący różne opcje polityczne, dzielą się doświadczeniami na temat codziennego zarządzania i wspólnie wypracowują jednolite stanowiska w sprawach ważnych dla polskich miast. Owa różnorodność naszych członków stanowi unikalną wartość Związku i jest jego siłą. Na przestrzeni lat udało się wypracować formułę, która zapewnia apolityczność podejmowanych przez Związek działań. Od początku działalności Związek jest organizacją samorządową, w której członkowie władz statutowych nie pobierają żadnych wynagrodzeń ani diet.

W imieniu miast członkowskich Związek uczestniczy w pracach Parlamentu oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, opiniując i uzgadniając akty prawne na etapie projektów.

Związek wspiera miasta, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla nich rozwiązań prawnych (wygrane sprawy dotyczyły m.in. art. 179 KC, „trzynastki” dla burmistrzów, prezydentów, skutki niezłożenia w terminie oświadczeń majątkowych i innych). Zwraca się także do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw. Przygotowuje własne projekty ustaw, np. zmiany w Karcie Nauczyciela, o systemie oświaty, o rewitalizacji. Uchwalona przez Sejm w 2015 roku ustawa o rewitalizacji opiera się właśnie na projekcie, opracowanym przez ZMP wspólnie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, który został przekazany rządowi w listopadzie 2013 r.

Związek w roku 2012 zorganizował, współpracując z innymi organizacjami, zwłaszcza ZGW RP i ZPP, kampanię „Stawka większa niż 8 mld”, której celem było zwrócenie uwagi sejmu na skutki tych zmian dla budżetów samorządowych. Podstawą akcji było opracowanie i złożenie w sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST, zwiększającego udziały gmin w PIT. Pod projektem zebrano ponad 300 tys. podpisów.

Dzięki temu, że przedstawiciele ZMP wchodzą w skład licznych instytucji, organizacji i komitetów sterujących, polskich i europejskich, miasta prezentują swoje stanowiska i uzyskują realny wpływ na decyzje w kluczowych dziedzinach dotyczących ich funkcjonowania. Związek nie jest organizacją jedynie dla burmistrzów i prezydentów. Pomaga w codziennej pracy również radnym i urzędnikom poprzez organizację szkoleń i warsztatów. Zyskują na tym wszyscy mieszkańcy.

ZMP zapewnia wsparcie eksperckie dla miast. Zamawia ekspertyzy prawne, prowadzi badania ankietowe i monitoruje usługi publiczne za pośrednictwem Systemu Analiz Samorządowych (SAS). SAS to baza danych statystycznych (1000 wskaźników dla wszystkich miast w Polsce) pozyskiwanych bezpośrednio z miast oraz z różnych źródeł statystyki publicznej dotyczących ważnych sektorów działalności samorządów miejskich. To jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce (i drugie w Europie, po norweskiej KOSTRZE), które w tak szerokim zakresie wspomaga władze miast w bieżącym i strategicznym zarządzaniu. SAS jest dostępny pod www.systemanaliz.pl.

Wymiana doświadczeń obejmuje prezentowanie i promocję dobrych praktyk z miast (konkursy Samorządowy Lider Zarządzania i baza dobrych praktyk – www.dobrepraktyki.pl oraz przygotowanie konferencji tematycznych i seminariów. Promocji ciekawych rozwiązań służą liczne projekty, które są lub były realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Banku Światowego, Unii Europejskiej, EOG, np. Lider Zarządzania w samorządzie lokalnym, Polska w UE - lepsza jakość życia w miastach, Fundusze strukturalne w miastach - dobre praktyki, Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług publicznych, Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych. Z końcem sierpnia 2016 r. Związek zakończył wdrażanie czteroletniego projektu doradczego (wspólnie z ZPP, ZGW RP i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych) finansowanego z EOG „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” o całkowitej wartości 2 535 111 euro, którego celem była pomoc w utworzeniu lokalnych partnerstw oraz wspieranie opracowania międzysektorowych strategii czy programów operacyjnych dla obszarów funkcjonalnych. ZMP realizuje także inne projekty dla miast członkowskich, samodzielnie lub we współpracy, które dotyczą m.in.: rozwoju i promocji PPP, jakości oświaty oraz administracji miejskiej, partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, staży zagranicznych dla urzędników, efektywności energetycznej, statystyki miejskiej, wzmocnienia demokracji na Ukrainie, dialogu społecznego. W latach 2019-2024 Związek Miast Polskich realizuje największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy dla samorządów pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”. Projekt ma przyczynić się do poprawy sytuacji miast wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodków z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju.

ZMP pomaga również w nawiązywaniu i utrwalaniu kontaktów międzynarodowych. Reprezentuje interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich skupiających samorządy, takich jak Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych CLRAE czy Komitet Regionów. Na posiedzeniu Komitetu Politycznego CEMR w styczniu 2020 r., w Orleanie, reprezentująca Związek Miast Polskich Aleksandra DULKIEWICZ, prezydent Gdańska, została wybrana jednym z pięciu prezydentów wykonawczych (executive presidents) Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR).

ZMP prowadzi portal samorządowy www.miasta.pl, agregujący treści pochodzące ze Związku i z miast członkowskich, wydaje miesięcznik „Samorząd Miejski”, prowadzi profil na portalu społecznościowym Facebook oraz przygotowuje publikacje na temat zarządzania czy jakości usług publicznych.

Skuteczność ZMP zależy od wielu czynników, w tym także od jego siły, a siła Związku to także jego liczebność. Dlatego gorąco ZAPRASZAMY MIASTA do udziału w pracach ZMP i podejmowania działań, które przyczynią się do zwiększenia ich efektywności. Miasta, przystępując do Związku, włączają się w nurt miast solidarnie walczących o swoje sprawy i wzmacniają wspólny głos samorządów miejskich.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządów Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Miast Polskich w sprawie planowanej zmiany granic pomiędzy Gminą Kleszczów i Gminą Bełchatów
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Uwagi ZMP do projektu zmian ustawy o samorządzie gminnym – sołectwa
Pobierz Download icon@2x
inne
Opracowanie ZMP - Wpływ na podsektor finansów JST wg OSR z rządowych projektów ustaw, w porównaniu ze skutkami dla BP [mln PLN] z 15.09.21
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko ZMP w sprawie skutków zmian w podatku PIT, w tym w ramach „Polskiego Ładu”, w zakresie dochodów własnych JST oraz projektu ustawy o „wsparciu” JST w związku z Programem PŁ - z 15.09.21

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
25
wrzesień 2021

26
wrzesień 2021

Wrzesień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej