Związek Miast Polskich zaprasza do współpracy

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do lepszego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą.

Związek istnieje od 1917 roku i już w okresie międzywojennym mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami. Po II wojnie światowej działalność ZMP została uniemożliwiona. Jednak zaraz po pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego Kongres Restytucyjny. Obecnie do Związku należy 356 miast. Mieszka w nich prawie 80% miejskiej ludności kraju.

ZMP jest jedyną samorządową organizacją, na forum której liderzy z miast różnej wielkości, reprezentujący różne opcje polityczne, dzielą się doświadczeniami na temat codziennego zarządzania i wspólnie wypracowują jednolite stanowiska w sprawach ważnych dla polskich miast. Owa różnorodność naszych członków stanowi unikalną wartość Związku i jest jego siłą. Na przestrzeni lat udało się wypracować formułę, która zapewnia apolityczność podejmowanych przez Związek działań. Od początku działalności Związek jest organizacją samorządową, w której członkowie władz statutowych nie pobierają żadnych wynagrodzeń ani diet.

W imieniu miast członkowskich Związek uczestniczy w pracach Parlamentu oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, opiniując i uzgadniając akty prawne na etapie projektów.

Związek wspiera miasta, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla nich rozwiązań prawnych (wygrane sprawy dotyczyły m.in. art. 179 KC, „trzynastki” dla burmistrzów, prezydentów, skutki niezłożenia w terminie oświadczeń majątkowych i innych). Zwraca się także do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw. Przygotowuje własne projekty ustaw, np. zmiany w Karcie Nauczyciela, o systemie oświaty, o rewitalizacji. Uchwalona przez Sejm w 2015 roku ustawa o rewitalizacji opiera się właśnie na projekcie, opracowanym przez ZMP wspólnie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, który został przekazany rządowi w listopadzie 2013 r.

Dzięki temu, że przedstawiciele ZMP wchodzą w skład licznych instytucji, organizacji i komitetów sterujących, polskich i europejskich, miasta prezentują swoje stanowiska i uzyskują realny wpływ na decyzje w kluczowych dziedzinach dotyczących ich funkcjonowania. Związek nie jest organizacją jedynie dla burmistrzów i prezydentów. Pomaga w codziennej pracy również radnym i urzędnikom poprzez organizację szkoleń i warsztatów. Zyskują na tym wszyscy mieszkańcy.

ZMP zapewnia wsparcie eksperckie dla miast. Zamawia ekspertyzy prawne oraz prowadzi badania ankietowe.

Wymiana doświadczeń obejmuje prezentowanie i promocję dobrych praktyk z miast (konkursy Samorządowy Lider Zarządzania i baza dobrych praktyk – www.dobrepraktyki.pl oraz przygotowanie konferencji tematycznych i seminariów.

Promocji ciekawych rozwiązań służą liczne projekty, które są lub były realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Banku Światowego, Unii Europejskiej, EOG, Funduszy norweskich, np. Lider Zarządzania w samorządzie lokalnym, Polska w UE - lepsza jakość życia w miastach, Fundusze strukturalne w miastach - dobre praktyki, Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług publicznych, Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych. Z końcem sierpnia 2016 r. Związek zakończył wdrażanie czteroletniego projektu doradczego (wspólnie z ZPP, ZGW RP i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych) finansowanego z EOG „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” o całkowitej wartości 2 535 111 euro, którego celem była pomoc w utworzeniu lokalnych partnerstw oraz wspieranie opracowania międzysektorowych strategii czy programów operacyjnych dla obszarów funkcjonalnych. ZMP realizuje także inne projekty dla miast członkowskich, samodzielnie lub we współpracy, które dotyczą m.in.: rozwoju i promocji PPP, jakości oświaty oraz administracji miejskiej, partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, staży zagranicznych dla urzędników, efektywności energetycznej, statystyki miejskiej, wzmocnienia demokracji na Ukrainie, dialogu społecznego. 

W latach 2019-2024 Związek Miast Polskich realizował największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy dla samorządów pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”. Celem projektu była poprawa sytuacji miast wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodków z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju.

ZMP pomaga również w nawiązywaniu i utrwalaniu kontaktów międzynarodowych. Reprezentuje interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich skupiających samorządy, takich jak Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych CLRAE czy Komitet Regionów. Na posiedzeniu Komitetu Politycznego CEMR w styczniu 2020 r., w Orleanie, reprezentująca Związek Miast Polskich Aleksandra DULKIEWICZ, prezydent Gdańska, została wybrana jednym z pięciu prezydentów wykonawczych (executive presidents) Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR).

ZMP prowadzi portal samorządowy www.miasta.pl, agregujący treści pochodzące ze Związku i z miast członkowskich, wydaje miesięcznik „Samorząd Miejski”, prowadzi profile na portalach Facebook, YouTube, LinkedIn, Spotify oraz przygotowuje publikacje na temat zarządzania czy jakości usług publicznych.

Skuteczność ZMP zależy od wielu czynników, w tym także od jego siły, a siła Związku to także jego liczebność. Dlatego gorąco ZAPRASZAMY MIASTA do udziału w pracach ZMP i podejmowania działań, które przyczynią się do zwiększenia ich efektywności. Miasta, przystępując do Związku, włączają się w nurt miast solidarnie walczących o swoje sprawy i wzmacniają wspólny głos samorządów miejskich.


MULTIMEDIA
GALERIE MIAST