Współpraca polsko-niemiecka – galeria


Już wkrótce w tym miejscu powstanie Galeria materiałów archiwalnych.

Aż 106 polskich i niemieckich samorządów odpowiedziało na zaproszenie Związku Miast Polskich i Sekcji Niemieckiej Rady Gmin i Regionów Europy CEMR w roku obchodów 30. Rocznicy podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między Polską i Republiką Federalną Niemiec. Miasta nadesłały nagrania wideo, zdjęcia i skany dokumentów, które ilustrują współpracę partnerską polskich i niemieckich miast.

Część z materiałów została już wykorzystana do produkcji filmu „Traktat samorządów”, zrealizowanego na zlecenie ZMP. Ponieważ są one niezwykle ciekawe i różnorodne (kilkaset zdjęć i innych dokumentów), stworzymy z nich Galerię, która będzie pokazywała minione 30 lat partnerskich kontaktów, przyjaźni i wspólnych działań.

Obecnie w Biurze ZMP trwają prace nad wyeksponowaniem tych archiwaliów na portalu informacyjnym Związku Miast Polskich na podstronie projektu „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów. 30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”.


Deutsch-polnische Zusammenarbeit – Galerie

Die Galerie des Archivmaterials wird demnächst hier zu finden sein.

106 polnische und deutsche Kommunen folgten der Einladung des Polnischen Städtebundes und der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) im Jahr des 30-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung des Vertrages über gute Nachbarschaft zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland. Die Kommunen reichten Videos, Fotos und Scans von Dokumenten ein, die die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen polnischen und deutschen Kommunen illustrieren.

Diese Materialien wurden bereits teilweise für die Produktion des Films „Vertrag der Kommunen“, im Auftrag vom Polnischen Städtebund, verwendet. Da die eingereichten Dokumente äußerst interessant und vielfältig sind (mehrere hundert Fotos), werden wir daraus eine Galerie erstellen, die die vergangenen 30 Jahre partnerschaftlicher Kontakte, Freundschaft und gemeinsamer Aktivitäten präsentieren wird.

Zurzeit arbeitet das Büro des Polnischen Städtebundes daran, diese Archive auf dem Informationsportal des Polnischen Städtebundes auf der Unterseite des Projektes "Nachbarschaft verpflichtet - 30 Jahre Zusammenarbeit zwischen polnischen und deutschen Kommunalverwaltungen. 30 Jahre Vertrag - 30 Jahre FWPN" zu präsentieren.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wniosków o zmianę granic miast i o przyznanie praw miejskich w 2021 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie zmian w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dn. 8 lipca o zm. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...)
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Report OECD - Better Governance, Planning and Services in Local Self‑Governments in Poland
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Raport OECD - Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
6
sierpień 2021

13
sierpień 2021

Sierpień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej