Dokumenty

Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136)

20.01.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek z satysfakcją przyjmuje fakt uwzględnienia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska szeregu postulatów środowisk samorządowych dotyczących niezbędnych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaproponowane w projekcie zmiany – choć zmierzające częściowo w dobrym kierunku – nie rozwiązują głównych postulatów Związku, dotyczących pilnej potrzeby uchwalenia ustawy regulującej rzeczywistą Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta oraz całkowicie nowej ucpg.

Apel Prezesa ZMP do miast

12.01.2021 | inne
Prezes ZMP zwraca się z gorącym apelem do liderów lokalnych, którzy realizują obowiązki państwa na poziomie najbliższym obywatelom, o jak najszersze włączenie się do realizacji Narodowego Programu Szczepień, w takim zakresie, jaki przynależy - w myśl zasady subsydiarności – samorządom miast.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

15.12.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku podnosi, że rozdział środków z RFIL nastąpił z rażącym naruszeniem określonych w ustawie o finansach publicznych zasad jawności i przejrzystości tych finansów oraz równoprawności podmiotów ubiegających się o dotacje.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie zamiarów podziału województwa mazowieckiego

15.12.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich, biorąc pod uwagę uchwały rad 18 miast członkowskich Związku z terenu Mazowsza, a także miast niebędących członkami Związku, wielu mazowieckich gmin wiejskich i powiatów oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wyraża poparcie dla utrzymania integralności Mazowsza.

Oświadczenie Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie zapowiedzianego przez rząd weta Polski wobec budżetu Unii Europejskiej

19.11.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
„Polscy samorządowcy, wśród których są jeszcze wciąż osoby uczestniczące w wywalczonych przez wielki ruch Solidarności polskich przemianach, nie mogą zgodzić się z ich zaprzepaszczaniem. Ich rezultatem jest nasza wolność oraz oparcie Konstytucji na zasadach stanowiących podstawowe wartości demokratycznej Europy, w tym zwłaszcza subsydiarności, która konstytuuje nasze samorządy. Domagamy się, by ten dorobek był szanowany i rozwijany. ”

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wejścia w życie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych

19.11.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich wnosi o przesuniecie o co najmniej 6 miesięcy terminu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalonej przez Sejm w dniu 11 września 2020 r.

Stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. (K4/17)

17.11.2020 | inne stanowiska i opinie
Organizacje zwracają się do Ministra Zdrowia o jak najszybsze sfinalizowanie prac związanych z realizacją wyroku TK przesądzającym o niekonstytucyjności art. 59 ustawy o działalności leczniczej. Chodzi o nowelizację ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. w kierunku rezygnacji z rozwiązania polegającego na zobowiązaniu JST będących podmiotem tworzącym SPZOZ do pokrycia ich straty netto.

Stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie potrzeby dokonania koniecznych i pilnych zmian regulacji dotyczących udzielania świadczeń z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

17.11.2020 | inne stanowiska i opinie
Organizacje samorządowe wnoszą o powstrzymanie się z podnoszeniem jakikolwiek standardów zatrudnienia pielęgniarek w całodobowych podmiotach ochrony zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, zwiększenie wyceny świadczeń dotyczących leczenia psychiatrycznego, a także urealnienie zapisów dotyczących ochrony zdrowia psychicznego założeń ram strategicznych w zakresie deinstytucjonalizacji w obszarze zdrowia na lata 2021-2030.

Stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie sytuacji w systemie ochrony zdrowia

17.11.2020 | inne stanowiska i opinie
W stanowisku zwraca się uwagę m.in. na brak konsultacji decyzji dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia w okresie pandemii z osobami zarządzającymi podmiotami leczniczymi oraz wykonującymi zawody medyczne. Podnosi się też konieczność ustabilizowania sytuacji finansowej szpitali, którym należy się uczciwe przedstawienie zasad finansowania na 2021 r. Problemem szpitali jest rosnące zadłużenie, które wymaga rozwiązania systemowego. Organizacje wnoszą o pilne spotkanie z MZ i Prezesem NFZ.

Stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie potrzeby zwiększenia nakładów na działanie systemu ochrony zdrowia w 2021 roku

17.11.2020 | inne stanowiska i opinie
Samorządowcy apelują o podjęcie działań, które doprowadzą do zwiększenia środków na system ochrony zdrowia, tak aby zagwarantować nie tylko skuteczną walkę z COVID-19, ale także dostępność do innych świadczeń medycznych na co najmniej dotychczasowym poziomie. Postulują zmianę planu NFZ na rok 2021 do poziomu przychodów minimum z wersji pierwotnej z sierpnia 2020 r.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136)
Pobierz Download icon@2x
inne
Apel Prezesa ZMP do miast
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie zamiarów podziału województwa mazowieckiego

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej