Dokumenty

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie zapowiadanych zmian w prawie oświatowym

15.06.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich stanowczo sprzeciwia się próbom centralizacji i upartyjnienia systemu edukacji w Polsce. Jesteśmy przeciwni ograniczaniu autonomii dyrektorów, nauczycieli, rad rodziców, uczniów oraz wspólnot lokalnych w działalności edukacyjnej i wychowawczej placówek oświatowych. Planowane przez MEN zmiany stanowią zamach na samorządowe szkoły, których prowadzenie jest zadaniem własnym gmin i powiatów.

Projekt rozporządzenia RM w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Straży Miejskiej (Gminnej)

14.06.2021 | stanowiska i uchwały ZMP

Stanowisko Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP w sprawie zmian w ustawach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o strażach gminnych

14.06.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Chodzi o doprecyzowanie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy ucpg w obrębie placów budów oraz wprowadzenie nowego rozwiązania, które ma skutecznie przeciwdziałać zanieczyszczeniu dróg przez pojazdy i maszyny obsługujące inwestycje oraz o umożliwienie nagrywania przez strażników municypalnych podejmowanych interwencji,

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Związku Miast Polskich w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

14.06.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
W stanowisku wyrażono zdecydowany sprzeciw wobec coraz większej liczbie odmów zatwierdzenia taryf przez organ regulacyjny, Wody Polskie. Równocześnie władze ZMP występują przeciwko dalszym zmianom w tym systemie, które miałyby jeszcze bardziej ograniczać swobodę gmin i działających w jej imieniu podmiotów w zakresie wykonywania przedmiotowego zadania własnego.

Stanowisko ZMP i UMP w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy

09.06.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarządy Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich zwracają się do Komisji Europejskiej o spowodowanie uwzględnienia kluczowych postulatów samorządowych do projektu Krajowego Planu Odbudowy, przyjętego 30 kwietnia przez Rząd RP, przesłanego do Komisji 3 maja br. Szanse, jakie stwarza Fundusz Odbudowy i Zwiększania Odporności, powinny być wykorzystane w sposób racjonalny, zwiększający odporność całego kraju na sytuacje kryzysowe. Wymaga to dokonania istotnych zmian w projekcie KPO.

Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie możliwych skutków wprowadzenia niektórych przedsięwzięć z programu „Polski Ład” (wstępna wersja)

19.05.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP - wspólnie z innymi organizacjami samorządowymi – zwraca się do rządu o podanie konkretnych danych, dotyczących potencjalnych skutków finansowych dla JST w związku z zaproponowanymi zmianami podatkowymi w Polskim Ładzie. Równocześnie sprzeciwia się dalszemu obniżaniu dochodów własnych JST i stwierdza, że jedyną możliwą formą rekompensaty jest odpowiedni wzrost udziałów JST we wpływach z podatku PIT.

Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wsparcie dla jednostek samorządu lokalnego we wdrażaniu strategii rozwoju

30.04.2021 | inne
OECD, we współpracy ze Związkiem Miast Polskich (ZMP) oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), przygotowało metodę samooceny dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce w celu wspierania JST w planowaniu i realizacji lokalnych strategii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych obszarów zarządzania publicznego i rozwoju terytorialnego.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich dotyczące nowej wersji KPO, zaprezentowanej 28 kwietnia 2021 roku

29.04.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
W stosunku do wersji przedłożonej do konsultacji 19 lutego br. nowa wersja zawiera liczne zmiany i uzupełnienia, jednak nie uwzględnia kluczowych z punktu widzenia naszych mieszkańców uwag i postulatów, zgłaszanych w trakcie konsultacji. Zarząd ZMP 29 kwietnia br. podczas nadzwyczajnego posiedzenia zdecydował, że nie może dziś pozytywnie zaopiniować nowej wersji projektu KPO i postuluje dalsze prace nad tym niezwykle ważnym dla Polek i Polaków dokumentem.

Raport „Samorząd terytorialny a związki zawodowe – uwarunkowania, możliwości i perspektywy prowadzenia dialogu społecznego”

15.04.2021 | publikacje
Raport pod redakcją Jana Czarzastego powstał w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” realizowanego w partnerstwie między NSZZ „Solidarność”, Związkiem Miast Polskich (ZMP) oraz Norweskim Związkiem Pracowników Komunalnych i Powszechnych (Fagforbundet) i Norweskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych. Polecamy rozdział opracowany przez ekspertów ZMP - Stan wiedzy o samorządowym rynku pracy.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie pilnej konieczności przeprowadzenia systemowej reformy podatku od nieruchomości

14.04.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich apeluje do rządu o podjęcie rzetelnych prac nad przyjęciem jasnych reguł i naprawą przepisów dotyczących opodatkowania nieruchomości. Jest to niezbędne dla zapewnienia finansowania lokalnych usług publicznych, świadczonych mieszkańcom Polski. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 roku o sygnaturze SK 39/19 stanowi kolejny dowód na fatalną jakość przepisów regulujących opodatkowanie najważniejszym podatkiem lokalnym, jakim jest podatek od nieruchomości.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie zapowiadanych zmian w prawie oświatowym
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko ZMP i UMP w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie możliwych skutków wprowadzenia niektórych przedsięwzięć z programu „Polski Ład” (wstępna wersja)
Pobierz Download icon@2x
inne
Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wsparcie dla jednostek samorządu lokalnego we wdrażaniu strategii rozwoju

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej