Dokumenty

Stanowisko Zarządów Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Miast Polskich w sprawie planowanej zmiany granic pomiędzy Gminą Kleszczów i Gminą Bełchatów

19.09.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich oraz Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP wspólnie wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec zainicjowanej przez Wojewodę Łódzkiego procedury zmiany granic pomiędzy Gminą Kleszczów i Gminą Bełchatów.

Uwagi ZMP do projektu zmian ustawy o samorządzie gminnym – sołectwa

17.09.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie opiniuje projekt zmiany ustawy ustrojowej o samorządzie gminnym, dotyczący statusu sołectw. Projekt wprowadza zmianę ustrojową, zwiększającą zakres uprawnień sołectwa jako jednostki pomocniczej, przy czym te uprawnienia nadal w pełni pozostają w zakresie odpowiedzialności organów gminy, które tracą nad nimi kontrolę umożliwiającą prawidłowe wywiązanie się z tej odpowiedzialności. Projekt jest niebezpieczny dla ustroju gmin.

Stanowisko ZMP w sprawie skutków zmian w podatku PIT, w tym w ramach „Polskiego Ładu”, w zakresie dochodów własnych JST oraz projektu ustawy o „wsparciu” JST w związku z Programem PŁ - z 15.09.21

15.09.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku, podtrzymując negatywną opinię wobec projektu dotyczącego zmian w podatku PIT oraz jego uzasadnienia, stwierdza jednocześnie, że zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o „wsparciu” JST nie stanowią w żadnym stopniu realizacji podstawowego postulatu organizacji samorządowych, to znaczy uzupełnienia ubytku we własnych dochodach bieżących JST.

Opracowanie ZMP - Wpływ na podsektor finansów JST wg OSR z rządowych projektów ustaw, w porównaniu ze skutkami dla BP [mln PLN] z 15.09.21

15.09.2021 | inne
Roczny ubytek w dochodach JST, spowodowany samymi tylko zmianami w podatku PIT, wyniesie ok. 18-17 mld zł rocznie. Zatem oferowane JST „wsparcie” w żadnym stopniu nie uzupełnia ubytków w dochodach bieżących społeczności lokalnych i regionalnych. Powyższe zestawienie pokazuje, że jednorazowa pomoc w wysokości 8 mld zł nawet nie rekompensuje ubytków we wpływach z PIT z lat 2019-2021. Suma ubytków z lat 2019-2021 wynosi bowiem – wg OSR – 12,4 mld zł.

Stanowisko ZMP w sprawie skutków zmian w podatku PIT, w tym w ramach „Polskiego Ładu”, w zakresie dochodów własnych JST oraz projektu ustawy o „wsparciu” JST w związku z Programem „Polski Ład”

06.09.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku, podtrzymując negatywną opinię wobec projektu dotyczącego zmian w podatku PIT oraz jego uzasadnienia, stwierdza jednocześnie, że zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o „wsparciu” JST nie stanowią w żadnym stopniu realizacji podstawowego postulatu organizacji samorządowych, to znaczy uzupełnienia ubytku we własnych dochodach bieżących JST.

Opracowanie Biura ZMP - Wpływ na podsektor finansów JST wg OSR z rządowych projektów ustaw, w porównaniu ze skutkami dla BP [mln PLN)

06.09.2021 | inne
W tabeli przedstawiamy zestawienie wszystkich ubytków JST w podatku PIT, spowodowanych zmianami ustawowymi z lat 2019 i 2020 oraz zmianami wynikającymi z projektu z dnia 26 lipca br., według przedstawionych przez rząd danych z OSR każdej z tych ustaw. Jak widać, łączne ubytki wyniosą do końca 2031 roku aż 207 mld zł, osiągając od roku 2022 kwotę 19 mld zł rocznie

Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu zmiany ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

06.09.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku negatywnie opiniuje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Proponowane przez ustawodawcę zapisy są sprzeczne z wymogami ładu przestrzennego, którego kreowanie i utrzymanie jest głównym celem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu zmian w prawie oświatowym

05.09.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich kategorycznie protestuje przeciwko resortowemu projektowi zmian w prawie oświatowym, które ignorują fakt, że – zgodnie z ustawami ustrojowymi – edukacja jest zadaniem własnym gmin i powiatów. Konstytucja zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego samodzielność w realizacji zadań własnych, która podlega ochronie sądowej, do której coraz częściej musimy się odwoływać w sporach z kuratorami i MEiN.

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie skutków finansowych „Polskiego Ładu” dla miast i pozostałych JST

31.08.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku podnosi, że w ciągu 10 lat ubytek w budżetach samorządowych osiągnie 145 mld zł i że bez uzupełnienia jego 59 miast na prawach powiatu, 915 gmin i 139 powiatów utraci płynność finansową, jeśli nie zmniejszy wydatków bieżących. Postulaty ZMP dotyczące sytuacji finansowej JST w kontekście zmian wprowadzonych przez polski rząd od roku 2019 obejmują m.in. uzupełnienie ubytków w dochodach własnych JST i uelastycznienie przepisów dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Opinia Zarządu Związku Miast Polskich o senackim projekcie zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk 215)

30.08.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy o plano¬waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawarty w druku senackim 215.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządów Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Miast Polskich w sprawie planowanej zmiany granic pomiędzy Gminą Kleszczów i Gminą Bełchatów
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Uwagi ZMP do projektu zmian ustawy o samorządzie gminnym – sołectwa
Pobierz Download icon@2x
inne
Opracowanie ZMP - Wpływ na podsektor finansów JST wg OSR z rządowych projektów ustaw, w porównaniu ze skutkami dla BP [mln PLN] z 15.09.21
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko ZMP w sprawie skutków zmian w podatku PIT, w tym w ramach „Polskiego Ładu”, w zakresie dochodów własnych JST oraz projektu ustawy o „wsparciu” JST w związku z Programem PŁ - z 15.09.21

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
25
wrzesień 2021

26
wrzesień 2021

Wrzesień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej