Informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Związek Miast Polskich podsumowuje 2020 rok – projekty i PR

W 2020 roku Związek był zaangażowany w realizację 9 projektów, w których uczestniczyło ponad 150 miast. W 2020 r. do Związku przystąpiło 11 miast. Aktualnie Związek liczy 333 miasta członkowskie, najwięcej w jego powojennej historii. W mijającym roku ukazało się 22 500 publikacji o Związku Miast Polskich. Mówiono i pisano o ZMP w prasie, radiu, TV, na portalach i twitterze. Na stronie www.miasta.pl umieściliśmy w minionym roku 1495 aktualności, w tym 691 newsów z miast członkowskich ZMP.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Raport ZMP o stanie finansów JST

Związek Miast Polskich przygotował dla Senatu raport o stanie finansów jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiając go na połączonym posiedzeniu Komisji, dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Andrzej Porawski wskazał na znaczny wzrost wydatków bieżących (wydatki na płace wzrosły w ostatnich latach o 18,5 mld zł), malejące dochody z PIT (w latach 2015–19 zmniejszyły się o 18 mld zł). Dane przedstawione w raporcie pochodzą przede wszystkim z baz danych Ministerstwa Finansów, dotyczących wykonania budżetów JST w latach 2004-2019, a także z aktualnej bazy danych pochodzących z wieloletnich prognoz finansowych JST.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O narzędziu samooceny rozwoju instytucjonalnego JST na Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich organizuje 17 grudnia br. w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) kolejne seminarium online z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pod tytułem „Samoocena rozwoju instytucjonalnego JST – narzędzie organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju (OECD)”. Podczas spotkania eksperci OECD po raz pierwszy zaprezentują nowe praktyczne narzędzie samooceny rozwoju instytucjonalnego opracowane dla polskich gmin i powiatów, w konsultacji z przedstawicielami polskich samorządów.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Senat RP - STAN FINANSÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W formie wykresów pokazano m.in,: skutki finansowe zmian w podatku PIT, dokonanych w lipcu 2019 r., rzeczywistą skalę wzrostu dochodów z PIT a wzrost wydatków bieżących, a także na jaką część wydatków bieżących starcza samorządom udział we wpływach z PIT.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Infrastruktura kolejowa – ZMP przeciwko złym przepisom podatkowym

Już od dwóch lat Związek alarmuje stronę rządową o wadliwie sformułowanym przepisie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, który rozszerza zakres ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących infrastrukturę kolejową. Umożliwia on uchylanie się od podatku przez firmy nie mające nic wspólnego z transportem kolejowym. Związek przeprowadził badanie ankietowe, które pokazuje skalę tych nadużyć. Mamy dane z 88 gmin – w tym kilkunastu tych, których ten problem dotyczy.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O przedsiębiorczości rodzinnej na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

O znaczeniu firm rodzinnych dla rozwoju miast oraz o ich wpływie na kapitał społeczny i tożsamość wspólnot lokalnych będzie mowa na kolejnym seminarium Forum Rozwoju Miast (FRL), na które zapraszamy online 3 grudnia. Związek Miast Polskich organizuje trzynaste już seminarium online z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Senackie wsparcie dla samorządów i samorządowy wniosek do Prezydenta RP

W odpowiedzi na przyjętą przez Sejm ustawę, pozwalającą na transfer wpływów z PIT do budżetu centralnego, samorządowcy wystąpili do Prezydenta RP z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP. W wyniku przyjętej przez Sejm ustawy (podpisanej przez Prezydenta w dniu uchwalenia), część płatników podatku PIT będzie płacić podatek zryczałtowany, w którym samorządy nie mają udziału. Oznacza to transfer ok. 1,4 mld zł rocznie z budżetów JST do budżetu centralnego. Jest to wbrew konstytucyjnej zasadzie adekwatności.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Związek Miast Polskich walczy o pieniądze dla miast

Miasta członkowskie Związku apelują do senatorów RP o dodanie do ustawy przyjętej przez Sejm przepisu zapewniającego rekompensatę ubytków, poprzez odpowiednie zwiększenie udziałów gmin, powiatów i województw we wpływach z PIT. Samorządowcy podnoszą, że od lipca 2019 r. rządząca większość dokonuje systematycznego osłabienia finansów samorządowych, bez żadnych rekompensat i bez zmniejszenia nałożonych obowiązków, to znaczy w sposób niezgodny z art. 167 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który gwarantuje adekwatność zasilania finansowego do zakresu nałożonych zadań.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Apel prezydentów i burmistrzów miast na Dzień Tolerancji

16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Specjalny apel w sprawie poszanowania zasad równości i tolerancji wystosowali dziś prezydenci i burmistrzowie polskich oraz zagranicznych miast. We wspólnych tegorocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Tolerancji biorą udział m.in. miasta zrzeszone w Związku Miast Polskich, członkowie Unii Metropolii Polskich im. P. Adamowicza oraz Samorządów dla Polski.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O partnerstwie i współpracy na Forum Rozwoju Lokalnego

Współpraca pomiędzy JST tworzącymi obszary funkcjonalne oraz korzyści płynące z podejmowania wspólnych, zintegrowanych działań będą tematem kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, które odbędzie się w najbliższy czwartek 12 listopada br. (od godz. 10.00 do 13.00) pod nazwą: „Partnerstwo i współpraca JST jako czynnik rozwoju lokalnego. Nowe możliwości po nowelizacji ustawy”.

informacje prasowe

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
Apel Prezesa ZMP do miast
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie zamiarów podziału województwa mazowieckiego
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wejścia w życie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej