Podczas ZO ZMP, które odbyło się 1 i 2 marca w Żywcu, delegaci z miast przyjęli sprawozdania za 2017 i nowy budżet na 2018 rok. W programie działań ZMP jest pomoc miastom przy organizacji wyborów.

1 marca delegaci z ponad 160 miast członkowskich ZMP brali udział w obradach XLI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu.

Oprócz dorocznych czynności statutowych, takich jak: przyjęcie sprawozdania z działalności Związku w 2017, sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawienia bilansu Związku za rok 2017, a także programu działań (rok będzie poświęcony przede wszystkim tematyce wyborczej) i budżetu na rok 2018, przedstawiciele miast należących do ZMP przegłosowali dwie zmiany w Statucie Związku.

Pierwsza uwzględnia zmianę długość kadencji organów JST z czteroletniej na pięcioletniej, a druga dotyczy wpisania do Statutu zwyczajowo stosowanej od 1999 roku zasady parytetu w wyborach organów Związku (skład Zarządu odzwierciedla proporcje przynależności delegatów miast do ZO ZMP do ugrupowań politycznych i delegatów bezpartyjnych). Zgodnie z przyjętymi zmianami, szczegółowe zasady wyboru oraz podział na grupy delegatów mają być przyjmowane w ordynacji wyborczej przez aktualny skład delegatów, na pierwszym po wyborach samorządowych Zgromadzeniu Ogólnym.

Pierwszego dnia Zgromadzenia odbyły się też uroczystości - wręczenia przez Prezesa ZMP, Zygmunta Frankiewicza burmistrzowi miasta Żywca, Antoniemu Szlagorowi pamiątki 750-lecia historii miasta oraz przyznania Medali Honorowych ZMP. Przyznano je przedstawicielom Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - Michałowi Leszczyńskiemu, zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej, w uznaniu roli, jaką odgrywa we wprowadzaniu korzystnych dla miast rozwiązań legislacyjnych, dotyczących planowania przestrzennego, oraz Przemysławowi Derwichowi, dyrektorowi Departamentu Pomocy Technicznej, w uznaniu roli, jaką odegrały w poszerzeniu działalności merytorycznej Związku projekty realizowane wspólnie z resortem, ważne dla rozwoju miast i polityki miejskiej.

Podczas Zgromadzenia redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, Janusz Król wręczył wyróżnienia Samorządowiec Roku 2017 41 samorządowcom, członkom Zgromadzenia Ogólnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W tym roku redakcja postanowiła wyróżnić wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów, dzięki którym powstała pierwsza w Polsce zinstytucjonalizowana metropolia. To niezwykle znaczący krok w budowaniu płaszczyzn współpracy samorządów terytorialnych, który powinien przyczynić się do rozwoju gmin i miast zrzeszonych w metropolii, ale też stać się inspiracją oraz wzorem dla innych JST.

W trakcie drugiego dnia obrad Zgromadzenia Ogólnego ZMP 2 marca rozmawiano na temat wyzwań, jakie stoją przed miastami w związku ze zmianami w przepisach wyborczych oraz nowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W opinii Andrzeja Maciejewskiego, przewodniczącego sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej istnieją poważne wątpliwości, czy wybory samorządowe w 2018 roku będą skuteczne. Dlatego najbardziej realnym terminem na ich przeprowadzenie wydaje się być wiosna 2019 roku. Poseł komentował również samą ustawę w kontekście coraz gorszej jakości stanowionego prawa: - To bubel prawny, który niszczy najważniejsze wydarzenie demokracji, jakim są wybory. Kwestie związane z wyborami omówili eksperci - profesor Krystian Ziemski i Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta Lublina (prezentacje w załączeniu).

Ustalono, że Związek Miast Polskich będzie prowadził nie tylko szeroką akcję informacyjną (publikowanie na bieżąco w internecie wykładni prawnych oraz informacji o sposobie rozwiązywania konkretnych problemów), ale świadczył też pomoc dla miast członkowskich ZMP przy tworzeniu porozumień zawieranych z administracją rządową, które mają określać podział obowiązków przy organizacji najbliższych wyborów samorządowych. Samorządowcy obawiają się, że w toku tych rozmów mogą podlegać silnej presji, a sam wzór porozumienia może być im wręcz narzucony. - Uważam, że może się takie zagrożenia pojawić, a zdecydowanie łatwiej się negocjuje związkom samorządowym niż pojedynczym miastom czy gminom. Dlatego chcemy przygotować uwagi do porozumień z wyprzedzeniem, korzystając z rad kancelarii prawnych – wyjaśniał Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP. Jego zdaniem, kiedy podczas wyborów nastąpi chaos, to właśnie samorządy zostaną obarczone winą za taką sytuację. Wśród planów ZMP jest też uruchomienie specjalnej infolinii, pod którą urzędnicy samorządowi będą mogli uzyskać informacje prawne dotyczące zbliżających się wyborów.

Podczas ZO ZMP wystąpił Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi z Ministerstwa Cyfryzacji, który doradzał kierownikom UM w sprawie ochrony danych osobowych, a także Bohdan Pawłowicz, dyrektor marketingu NASK, który mówił o szansach, jakie daje korzystanie z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (prezentacja w załączeniu). Informacje na temat bieżących spraw legislacyjnych przedstawił Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych.

Wśród tematów wskazanych przez delegatów z miast członkowskich, którymi powinien zająć się Związek w tym roku, są kwestie związane z: walką z niską emisją, dochodami JST, drogami lokalnymi oraz płacami burmistrzów i prezydentów w następnej kadencji. Burmistrz Wołomina, Elżbieta Radwan zaproponowała zainicjowanie akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. ograniczenia liczby kadencji wszystkich funkcji pochodzących z wyborów powszechnych.

W związku z obchodami 100-lecia ZMP Zgromadzeniu towarzyszyła wystawa „100 lat Związku Miast Polskich”.

Minutą ciszy delegaci na Zgromadzenie Ogólne Związku uczcili pamięć dwóch zmarłych samorządowców z miast członkowskich ZMP - prezydenta Mielca, Daniela Kozdęby oraz burmistrza Trzebini, Adama Adamczyka.

(jp)