Podczas posiedzenia 15 listopada br. w Kielcach członkowie Zarządu domagali się w podjętym stanowisku konsultacji „Białej Księgi Systemu Promocji Turystycznej w Polsce” ze środowiskiem samorządowym.

Z inicjatywy Sopotu i Krakowa Zarząd ZMP krytycznie odniósł się do braku konsultacji z samorządami dokumentu pod nazwą „Biała Księga Regulacji Systemu Promocji Turystyki w Polsce” (w załączeniu). To kolejny przykład centralizowania państwa i narzucania odgórnie rozwiązań - podkreślano. W podjętym stanowisku samorządowcy z miast zwrócili uwagę m.in. na to, że istniejące narzędzia nadzoru nad POT są wystarczające, nietrafne jest przekształcenie NTO w spółkę prawa handlowego czy Skarbu Państwa, anachroniczna jest hierarchiczna zależność w systemie POT-ROT-LOT, a opłata turystyczna powinna być redystrybuowana na szczeblu lokalnym.  Przedstawiciele ZMP liczą na to, że ostateczna wersja dokumentu zostanie poddana pod konsultacje branżowe i samorządy będą mogły odnieść się do prezentowanych w nim propozycji zmian.


Reprezentanci miast członkowskich zasiadający z Zarządzie Związku dyskutowali ponadto na temat priorytetów legislacyjnych ZMP oraz przyjęli uchwałę o uznaniu przyszłego roku 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego.

W trakcie debaty, w obecności senatora Zygmunta Frankiewicza, równocześnie prezesa Związku, omawiano niezbędne zmiany dotyczące m.in.: ustroju JST zwiększające uprawnienia mieszkańców wspólnot lokalnych (zniesienie zakazu łączenia mandatu samorządowego z mandatem senatora i ograniczenia liczby kadencji wójta czy wprowadzenie klauzuli generalnej autonomii ST w zakresie zadań własnych), finansów samorządowych (np. przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych, spowodowanych przez zmiany ustawowe, zwrot nieodliczonego podatku VAT od inwestycji publicznych JST), w tym finansowania oświaty (zapewnienie minimalnego poziomu finansowania oświaty z BP w relacji do PKB czy przekształcenie części subwencji szkolnej, dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli, w dotację celową - wypłata wynagrodzeń nauczycielskich powinna być zadaniem zleconym JST).

Samorządowcy z ZMP chcą również wprowadzenia ustawy metropolitalnej (aglomeracyjnej), zmian zwiększających uprawnienia organizacji zrzeszających samorządy, nowej ustawy o planowaniu przestrzennym oraz systemowych zmian w gospodarce odpadami. Liczą, że dzięki aktywności senatorów wywodzących się z samorządu i ZMP, objęcia przewodnictwa senackiej komisji zajmującej się sprawami samorządowymi przez Prezesa ZMP, uda się wprowadzić te zmiany za pośrednictwem inicjatywy ustawodawczej izby wyższej parlamentu. Za najpilniejsze uznano zmiany dotyczące finansów samorządowych.

W opinii Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta Częstochowy prawo w Polsce powinno być jednoznaczne, a obecność w Senacie osób mających doświadczenie samorządowe może tylko poprawić jakość stanowionego prawa. Szczególnie ważna jest kwestia wydatków na oświatę, które niszczą budżety samorządowe – zwracał uwagę Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Równie istotne są też sprawy związane z gospodarką odpadami (odpowiedzialność producentów opakowań). Poniżej linki do filmów z tej dyskusji.

Zarząd Związku Miast Polskich podjął uchwałę o uznaniu roku 2020 za Rok Samorządu Terytorialnego, biorąc pod uwagę znaczenie odrodzenia 30 lat temu samorządu terytorialnego dla odbudowy demokratycznego państwa, a także wielki wkład gmin, powiatów i województw samorządowych w późniejszy rozwój Polski. W uchwale przypomniano, że 27 maja 2020 roku mija trzydziesta rocznica wyborów do rad gmin – pierwszych po ponad półwieczu wolnych wyborów w Polsce, które doprowadziły do odrodzenia w naszym kraju samorządu terytorialnego. „W ten sposób został zakończony proces odbudowy demokratycznego ustroju państwa, zaprojektowany w 1981 roku przez wielki ruch społeczny Solidarność w programie Samorządna Rzeczpospolita. Wyniki częściowo wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku umożliwiły przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalonej 8 marca 1990 roku. Ustawa ta stanowiła realizację tezy 21 programu Samorządna Rzeczpospolita.” – czytamy w uchwale.

Członkowie Zarządu mieli okazję zapoznać się z informacją o stanie prac nad projektem zmian w przepisach dotyczących planowania przestrzennego, przygotowywanego przez rządzących, którą przedstawił Ryszard Kowalski. Projekt wprowadza zasadnicze zmiany do planowania przestrzennego (znika „wuzetka”, pojawiają się nowe pojęcia - plan ogólny i plan zabudowy, zintegrowany projekt inwestycyjny itp.). Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP podkreślił, że do tej pory Związek nie miał możliwości zapoznania się z żadnym dokumentem na ten temat. Jego zdaniem, samorządowcy z miast powinni otrzymać teraz chociażby założenia tego nowego projektu, a także - już później - wstępną wersją regulacji do prekonsultacji, ponieważ dotyczy on ważnego zadania własnego JST. - Brak dostarczenia tych dokumentów, zmniejsza nasze zaufanie do rządu – stwierdził sekretarz strony samorządowej KWRiST.

Zarząd ZMP pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia MGMiŻŚ zm. rozp. ws. właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W trakcie obrad w Kielcach przyjęto w poczet miast członkowskich leżący w województwie lubelskim Hrubieszów (do ZMP należą obecnie 322 miasta).

Joanna Proniewicz, rzecznik prasowy ZMP

Filmy video z dyskusji na temat priorytetów legislacyjnych:

Synteza - https://youtu.be/Zi4LTx1J8L0

Finanse - https://youtu.be/Cpk0NnAYNpQ

Inne - https://youtu.be/mbDHJW82Y58

Sprawy ustrojowe - https://youtu.be/4eqEIE6zKlQ