Zarząd ZMP podjął stanowiska i przygotował uwagi w sprawach m.in. działalności kulturalnej, wydatków majątkowych, dróg wewnętrznych, opieki zdrowotnej, które zostały przekazane do Sejmu i ministerstw.

Stanowiska i uwagi Zarządu ZMP

1) Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów regulującego szczegółowe warunki realizacji rządowego programu Dobry start

Projekt otrzymał negatywną opinię, dlatego że proponowany sposób funkcjonowania tego programu może wywołać poważne utrudnienia związane z przyjmowaniem i realizacją w tym samym okresie wszystkich rodzajów świadczeń. Kluczową kwestią, która może w znaczący sposób ograniczyć kolejki, mogłoby być wprowadzenie do programu możliwości składania wniosków poprzez bankowość internetową. Więcej - http://www.miasta.pl/uploads/document/content_file...

2) Stanowisko ZMP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Zarząd ZMP negatywnie odniósł się do tego projektu ustawy m.in. ze względu na wadliwe upoważnienie ustawowe do określenia zasad organizacji konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury w rozporządzeniu wydawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej - http://www.miasta.pl/uploads/document/content_file...

3) Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wydatków majątkowych JST

Związek Miast Polskich wnosi o pilne podjęcie inicjatywy w zakresie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zwane dalej: rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji), według wskazanej propozycji. Wejście w życie przygotowanej zmiany przyczyni się do realizacji zasady przejrzystości finansów publicznych. Więcej - http://www.miasta.pl/uploads/document/content_file...

4) Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Istnieje potrzeba zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych, dzięki której można będzie wyposażyć organy stanowiące JST w prawo do powierzenia zarządom dróg wykonywania zadań własnych związanych z zarządzaniem drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność lub będącymi we władaniu jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, określonych w art. 8 ust. 2 u.d.p. Więcej - http://www.miasta.pl/uploads/document/content_file...

5) Uwaga do projektu nowelizacji Karta Nauczyciela

Zarząd proponuje doprecyzowanie terminu, w którym dyrektora szkoły będzie zobowiązany wystawić nauczycielowi skierowanie na badanie lekarskie z 7 dni na 7 dni roboczych.

6) Uwaga do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”

Zastrzeżenia budzi krótki termin na złożenie wniosku przez gminę o udzielenie dotacji, w związku z zapewnieniem kandydatowi na repatrianta lokalu mieszkalnego. Jest 120 dni, a jak wynika z dotychczasowej praktyki zasadne byłoby wydłużenie do 180 dni.

7) Uwagi do projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Ostateczne opinia ZMP zostanie przekazana po otrzymaniu wersji po konsultacjach międzyresortowych. Mankamentem projektu jest wąskie, branżowe podejście do tematu zdrowia dzieci i młodzieży. Bez znacznego rozszerzenia mechanizmów prawnych i finansowych nie będzie możliwe uzyskanie zakładanych przez autorów regulacji efektów. W projekcie nie objęto zapisami całości populacji dzieci, objętych opieką instytucjonalną (np. żłobki, przedszkola). Pozytywnie Zarząd ZMP ocenił propozycje dotyczące wzmocnienia opieki stomatologicznej czy sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi podczas pobytu w szkole. Zapowiedź MZ odnośnie możliwości ubiegania się przez samorządy o dofinansowanie na doposażenie gabinetów stomatologicznych nie daje gwarancji, że JST nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów. W projekcie ustawy powinien zostać zawarty przepis mówiący wprost o finansowaniu tego typu zadań z budżetu
państwa.

8) Uwagi do poselskiego projektu o lasach

Zarząd ZMP uważa, że proponowane rozwiązania, choć zmierzają do szczytnego celu, jakim jest zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowanych działaniach związanych z ochroną przyrody, są jednak nieprzejrzyste i nieprecyzyjne oraz ograniczają prawa stron uczestniczących w procedurze sporządzania planu urządzania lasu. Na przykład, nie wiadomo, jakie podmioty należy uznać za przedstawicieli społeczności lokalnej zamieszkującej dany obszar (mieszkańcy gminy czy osoby zamieszkujące tereny graniczące z lasem). Należy rozszerzyć liczbę podmiotów uprawnionych do złożenia skargi do sądu administracyjnego; zawężenie tej kompetencji do organizacji społecznych ma charakter sztuczny.

9) Uwagi do poselskiego projektu o pomocy osobom niesamodzielnym

Wsparcie dynamicznie rosnącej liczby osób niesamodzielnym Zarząd ocenia pozytywnie, równocześnie wskazując, że proponowane regulacje nie zmieniają żadnego z dotychczasowych świadczeń i uprawnień realizowanych w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Projekt zawiera propozycje przepisów, które uzupełnią obecne uregulowania o nowe świadczenia i uprawnienia adresowane do tych grup, które nie spełniały warunków do przyznania świadczeń opiekuńczych lub będą mogły wybrać korzystniejsze dla siebie świadczenie. ZMP zwraca uwagę, oprócz szczegółowych zapisów, które wymagają korekty, że projekt ustawy nakłada nowe obowiązki na samorządy gminne bez odpowiedniej finansowej rekompensaty.

10) Uwaga do projektu w sprawie zmian do ustawy o własności lokali

Związek pozytywnie opiniuje poselski projekt ustawy w sprawie zmian do ustawy o własności lokali (druk sejmowy 2510), a w szczególności uregulowanie kompetencji do sprawdzenia zgodności, wydzielenia samodzielnego lokalu mieszkalnego z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy. Równocześnie Zarząd zgłasza uwagę dotyczącą korekty art. 2 opiniowanego projektu ustawy, poprzez uzupełnienie o zmianę treści ustawy o własności lokali.