Zarząd ZMP podczas posiedzenia 21 lipca br. przyjął stanowisko w sprawie Krajowego Zasobu Nieruchomości, w którym popiera ustawę, ale zwraca się do Senatu RP o dwie korekty rozwiązań.

Zarząd ZMP podczas posiedzenia w Ełku 21 lipca br. przyjął stanowisko w sprawie Krajowego Zasobu Nieruchomości, w którym popiera ustawę, ale zwraca się do Senatu RP o dwie korekty rozwiązań. Chodzi po pierwsze o rozszerzenie katalogu możliwości nieodpłatnego przekazania nieruchomości JST lub związkowi JST, potrzebnych do realizacji obiektów infrastruktury technicznej lub społecznej, przeznaczonej na inne cele publiczne niż wymienione w projekcie ustawy. Obecne ograniczenie tego zakresu do pomocy społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz zieleni publicznej – wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania, ogranicza możliwości wykorzystana zasobów Krajowego Zasobu Nieruchomości do budowy obiektów z dziedziny pieczy zastępczej, bezpieczeństwa publicznego czy też informatyzacji. Po drugie Zarząd ZMP proponuje korektę przepisów dotyczących terminu przekazywania przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu wykazów nieruchomości - z 31 stycznia każdego roku na 31 marca każdego roku (stanowisko).

Drogi i „deszczówka”

Samorządowcy z miast z zadowoleniem przyjęli wycofanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który wcześniej negatywnie ocenili, podtrzymując postulat konieczności zwiększenia wsparcia przeznaczanego na drogi lokalne. - Wsparcie dla dróg lokalnych jest bardzo pożądane, ale ten konkretny pomysł spotkał się z naszą krytyczną opinią, gdyż przy wysokim koszcie społecznym, wielkość tego finansowania byłaby niezauważalna po stronie samorządów – mówił Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku. Obecnie działa dobrze Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej i nie należy go niszczyć. - Warto też zastanowić się nad nowym źródłem finansowania dróg lokalnych, jakim mógłby być podatek VAT. Uszczelnienie systemu poboru tego podatku, przyniosło przecież większe wpływy – argumentował Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.

W trakcie posiedzenia rozmawiano również o koniecznej interwencji wobec przyjętego przez Parlament rządowego projektu Prawo wodne. Zwracano uwagę na to, że zgodnie z zapisami projektu samorząd ma budować i utrzymywać kanalizację deszczową, ale opłata za „deszczówkę” ma być wnoszona do Wód Polskich. Ustawa wprowadza też zmianę definicji ścieków, która nie obejmuje teraz deszczówki, co może skutkować podniesieniem podatku VAT z 18 do 23% od tego rodzaju kanalizacji. Związek zwróci się o zmianę tych przepisów za pośrednictwem powołanego właśnie przy Prezydencie RP Zespołu ds. Przeglądu Prawa Samorządowego. Zdaniem członków Zarządu ZMP to błędy, które należy wyeliminować z tej regulacji. Koszty budowy infrastruktury deszczowej są bowiem bardzo wysokie i pozbawienie JST opłaty deszczowej jest nielogiczne i niesprawiedliwe.

MC zaprasza do współpracy

Gościem spotkania była minister cyfryzacji Anna Streżyńska, która omówiła „Politykę zintegrowanej informatyzacji państwa (PZiP)”. PZiP obejmuje 10 działań zmierzających do spójnej cyfryzacji Polski. Minister podkreślała, że obecnie funkcjonuje wiele rozproszonych systemów, których kompetencje nakładają się i istotne jest, nad czym pracuje resort, bardziej efektywne budowanie systemów oraz to, żeby nie wydawać pieniędzy publicznych dwukrotnie na te same cele. Ważnymi elementy współpracy rządu i JST w tym zakresie ma być m.in. system elektronicznego obiegu dokumentacji i sieć edukacyjna (OSE). Maciej Kawecki, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi Osobowymi z MC przedstawił założenia i konsekwencje regulacji o ochronie danych osobowych dla samorządów miast, które wynikają z dostosowania prawa unijnego do krajowego. Istotnym elementem ma być zwiększenie efektywności ochrony (kary), ale też neutralność technologiczna i dowolność wprowadzanych zabezpieczeń oraz obecność oceny skutków regulacji pod kątem ochrony danych osobowych w każdym akcie prawnym. Na początku sierpnia będzie gotowy pakiet zmian w 140 ustawach i rozpoczną się konsultacje, do których Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza już dziś samorządowców, aby mogli nie tylko uczestniczyć w tym procesie, ale też realnie pomagać przy tworzeniu przepisów regulacji.

O OZE dla przyszłości

Zgłoszono uwagi do ministerialnego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), które mają doprecyzować obecne zapisy, a także być spojrzeniem w przyszłość. W dalszym ciągu w ustawie brak jest rozszerzenia zasady net-meteringu na wszystkich wytwórców w mikroinstalacji, także tych prowadzących działalność gospodarczą oraz JST i jego zakłady budżetowe. Dlatego postuluje się rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do net-meteringu, tak aby z OZE mogły korzystać nie tylko JST, ale też jednostki budżetowe, spółki, instytucje kultury czy ośrodki zdrowia. W projekcie nie ma zawartego wyłączenia spod pomocy publicznej przypadków oddawania energii do sieci albo korzystania z zasady net-meteringu. Celowe jest również wprowadzenie do regulacji pojęcia „klaster samorządowy”.

Finanse z uwagami

Negatywnie zaopiniowano projekt KUKIZ’15 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podnosi kwotę wolną od podatku ponad 10-krotnie, ze względu na niekorzystne skutki finansowe dla JST.

Przedstawiciele miast członkowskich ZMP pozytywnie odnieśli się do generalnych zasad zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (MRiF), który wprowadza obowiązek corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach. Zgłoszono natomiast uwagi szczegółowe. Chodzi o uzupełnienie o dane z zakresu zwolnień ustawowych z podatków i o podatkach od środków transportowych, a także daty przedstawienia danych (zamiast 31 marca powinien być 30 kwietnia).

Wątpliwości wokół języka migowego i wydawania orzeczeń

Samorządowcy z miast dzielili się wątpliwościami związanymi z senackim projektem o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Z jednej strony proponowane w projekcie zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób głuchoniemych. Jednak trzeba zwrócić uwagę na realną dostępność tłumaczy polskiego języka migowego (np. w województwie śląskim w rejestrze jest tylko 36 osób) i dodatkowe koszty (umowy na zapewnienie usług tłumaczy, komunikacja audiowizualna, tłumaczenie dokumentów), co może być szczególnie trudne dla mniejszych JST. Projekt nie zawiera bowiem niezbędnych informacji o źródle finansowania zaproponowanych zmian.

Zaakceptowano projekt rozporządzenia MEN w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (uwagi techniczne) oraz wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Do tego drugiego aktu wniesiono uwagi dotyczące np. przyznania indywidualnego wsparcia i indywidualnych zajęć rewalidacyjnych na etapie orzeczenia, które może spowodować lawinę roszczeń do poradni ze strony rodziców.

Zarząd ZMP postanowił o zorganizowaniu krótkiego Zgromadzenia Ogólnego ZMP podczas Kongresu Miast Polskich, 16-17 października w Krakowie, a także przyjął miasto Siewierz (woj. śląskie) w poczet członków Związku, jako 302 miasto.

Joanna Proniewicz