O konieczności zmiany systemu odpadów, pracach nad zmianą systemu dochodów JST oraz pilnym dokończeniu prac nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym mówili samorządowcy podczas KWRiST 27 lutego.

O konieczności zmiany systemu odpadów, o pracach nad zmianą systemu dochodów JST, a także pilnym dokończeniu prac nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym mówili samorządowcy podczas spotkania Komisji Wspólnej 27 lutego br.

O finansach z ekspertami Banku Światowego

Specjalny zespół pracuje nad reformą systemu korekcyjno-wyrównawczego dla samorządów. Biorą w nim udział również eksperci Banku Światowego, co pozwala korzystać z najlepszych międzynarodowych rozwiązań i obiektywnej oceny proponowanych rozwiązań. Dlatego samorządowcy chcą, by rozszerzyć reformę na finanse samorządowe w ogóle. Postulują zwiększenie władztwa podatkowego oraz reformy podatków i opłat lokalnych, zwłaszcza podatku od nieruchomości.

- Wskazaliśmy, że racjonalne jest kontynuowanie prac, gdyż dyskusja z ekspertami Banku Światowego jest bardzo merytoryczna i wszystko wskazuje na to, że zakończy się wypracowaniem nowych rozwiązań. Jednocześnie zespół zaproponował, by - ze względu na konieczność realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego - przedłużyć obecne regulacje systemu dla województw, a dotacje na dofinansowanie budowy i remontów dróg wojewódzkich zastąpić subwencją – relacjonował Krzysztof Żuk, prezydent Lublina i współprzewodniczący zespołu finansowego. (Stanowisko Zespołu pod tekstem)

Pilnie potrzebna ustawa transportowa

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Piotr Całbecki zaapelował do rządu o przyspieszenie zakończenia prac nad nowelizacją ustawy o zbiorowym transporcie publicznym. Przypomniał, że już od 2007 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Europejskiej, które Polska implementowała częściowo w 2010 roku. Do końca br. muszą wejść w życie nowe rozwiązania.
- Od tego zależy, jak będziemy organizować transport zbiorowy; musimy móc jasno określić organizatorów, którzy będą ponosić koszty realizacji tych usług i jednocześnie wprowadzić zintegrowany plan na obszarze całego województwa. To oznacza połączenie pasażerskiego transportu kolejowego z drogowym. To bardzo pilna kwestia, prosimy jako samorządy o zajęcie się nią, bo jest już niewiele czasu – mówił marszałek.
Jak przypomniał sekretarz strony samorządowej, Andrzej Porawski, samorządowcy zostali zaproszeni na spotkanie w resorcie infrastruktury, podczas którego omawiano projektowane w ustawie rozwiązania. Jednak przedstawiciele ministerstwa nie chcieli dyskutować o kwestiach finansowych. A przecież nie można mówić o publicznym transporcie zbiorowym abstrahując od finansów. Zwłaszcza w kontekście zmniejszenia się w ostatnich latach prawie o połowę liczby obsługiwanych linii pasażerskich i zapowiadanemu przez rząd przywróceniu zlikwidowanych połączeń.

Poprawić system gospodarki odpadami

Kolejny miesiąc trwają prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, resort środowiska uwzględnił większość uwag samorządowców. Nadal jednak miasta i gminy, które realizują zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zwracają uwagę, że zmiana tylko tej ustawy nie wystarczy, trzeba poprawić cały system gospodarki odpadami. Potrzebne są rozwiązania, które równolegle zmienią ustawę o gospodarce odpadami, zwiększą odpowiedzialność producentów odpadów, zwłaszcza opakowaniowych. Konieczne jest więc przygotowanie ustawy w kontekście potrzebnych zmian całego systemu. Dlatego samorządowcy chcą, by ostateczną wersję projektu opiniowała KWRiST, pomimo że wcześniej upoważniła do tego zespół roboczy.

hh