W dniach od 2 do 7 lipca w trzech gminach obwodu żytomierskiego odbyły się kolejno dwudniowe spotkania robocze. Młode ukraińskie samorządy poznawały doświadczenia polskich partnerów w projekcie.

W dniach od 2 do 7 lipca w trzech gminach obwodu żytomierskiego, odbyły się kolejno dwudniowe spotkania robocze. Młode ukraińskie samorządy poznawały doświadczenia polskich partnerów w projekcie, a pod kierunkiem polskich i ukraińskich konsultantów uczestnicy wykonywali ćwiczenia praktyczne, dokonując analizy sytuacji w swoich gminach. Polscy goście mieli możliwość nie tylko usłyszeć o zadaniach, z którymi mierzą się koledzy z Ukrainy, ale także zobaczyć obiekty, będące rezultatem dotychczasowej pracy, albo wyzwaniem na najbliższe lata zarządzania.

Pierwszy z cyklu warsztatów odbył się w Emilczyńskiej połączonej gminie (Еmilczyńska OTG), która powstała formalnie w listopadzie 2017, po połączeniu gminy miejskiej (Emilczyn) i 18 gmin wiejskich. W jej skład wchodzi 61 miejscowości, w których mieszka ok. 20,5 tys. osób. Gmina ma charakter rolniczy. Główne problemy, z którymi musi się zmierzyć, to brak miejsc pracy; niezadowalający stan większości dróg; brak komunikacji wewnętrznej pomiędzy wsiami wchodzącymi w skład OTG; niewystarczający zakres usług publicznych; zły stan większości budynków placówek medycznych i oświatowych, z których część wymaga kapitalnego remontu. Jak zaznaczył mer Emilczyńskiej OTG Serghij Woloszczuk, okoliczności te niekorzystnie wpływają na warunki życia mieszkańców i stanowią problemy w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego wsi.
Partnerem tej gminy w projekcie jest Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki, którego przedstawiciele uczestniczyli w warsztacie, prezentując główne kierunki i narzędzia zarządzania gminą miejsko-wiejską, dzieląc się doświadczeniem i biorąc udział w dyskusji.

Z podobnymi wyzwaniami mierzy się granicząca ze stolicą regionu gmina Stanisziwka, która powstała w grudniu 2016 w wyniku połączenia 6 gmin wiejskich. Na jej terenie leży 16 miejscowości i mieszka niecałe 12 tys. osób. Jednak mimo wielu problemów do rozwiązania, mer Stanisziwki Serhij Voloszczuk wskazał na duży potencjał zdrowotno-rekreacyjny i turystyczny. Gośćmi podżytomierskiej gminy byli przedstawiciele Gąbina (k/Płocka). Polskich i ukraińskich samorządowców łączy więc doświadczenie położenia blisko dużego miasta. Wymiana doświadczeń obu stron podczas spotkania była bardzo intensywna.

Ostatnie spotkanie robocze poświęcone było wymianie doświadczeń dużych miast – Żytomierza i Płocka. Tu rozmowy koncentrowały się na zasadach funkcjonowania aglomeracji, zalet i wad współpracy w ramach obszaru.

Każde ze spotkań pozostawiło w uczestnikach poczucie niedosytu, niewyczerpania tematu. Kolejne spotkanie partnerów projektu odbędzie się już na początku października, tym razem w Polsce, w formie wizyty studyjnej.

Alicja Stachowiak