15 września Sejm uchwalił specustawę o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, która m.in. przywraca do szkół gabinety lekarskie.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (w załączeniu), przygotowany przez rząd, został przegłosowany przez Sejm w błyskawicznym tempie i narzuca bardzo szybkie tempo wprowadzania zmian. Jak się dowiedzieliśmy, Senat nie wniesie do niego poprawek i ustawa zostanie podpisana jeszcze w tym tygodniu przez Prezydenta RP. Pilne wejście w życie ustawy z dniem następującym po dniu ogłoszenia wynika z krótkiego czasu na realizację zadań w niej określonych i możliwości ich sfinansowania do 31 grudnia 2017 r.

Celem tej regulacji jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz umożliwienie ministrowi zdrowia przekazywania dotacji na ten cel podmiotom leczniczym przez niego utworzonym lub nadzorowanym, a także innym, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej najbardziej istotnych obecnie dla zdrowia publicznego.

Dla samorządów najistotniejszym aspektem jest to, że projekt ustawy przewiduje realizację nowego zadania, jakim jest wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, prowadzonych przez JST, które od 2016 roku mają obowiązek zapewniania uczniom możliwości korzystania z gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej – takim przepisem jest właśnie art. 6 tego projektu, który przewiduje sfinansowanie w 100% gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Na doposażenie gabinetów w 20 tysiącach szkół (z 23 tysięcy szkół prowadzonych przez JST – w części z nich są już takie gabinety) przeznaczono 134 mln zł. Koszt wyposażenia jednego gabinetu wynosi 6700 zł, a koszty ich funkcjonowania będą pokrywane przez szkołę (obowiązek wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Zwracamy uwagę na „zabójcze” terminy wnioskowania. JST w terminie 5 dni od wejścia w życie ustawy muszą przekazać wojewodzie wnioski dotyczące dotacji, które zawierają m.in.: dane identyfikacyjne jednostki samorządu terytorialnego, nazwę i adres szkoły, wnioskowaną kwotę dofinansowania, oświadczenie, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Do wniosku będzie trzeba dołączyć uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania, zawierające wykaz oraz cenę planowanego do zakupienia sprzętu. Następnie wojewoda do 3 października br. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosek o uruchomienie środków z budżetu państwa.

Więcej informacji w załączonej prezentacji.