Zarząd Związku podczas posiedzenia 26 września br. zaopiniuje m.in. projekt Prawa oświatowego (MEN), Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz nową wersję projektu ustawy o RIO.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Związku Miast Polskich

W porozumieniu z Prezesem Związku zapraszam na kolejne posiedzenie Zarządu, które - zgodnie z ustaleniami - odbędzie się we Wrocławiu 26 września br. (podczas VII Kongresu Regionów, który odbywać się będzie w Narodowym Forum Muzyki, plac Wolności 1; program Kongresu znajduje się na stronie www. kongresregionów.pl). Początek obrad o godz. 16:30. Planowane zakończenie ok. godz. 19:00.Miejsce obrad Zarządu: Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60. Wcześniej, w godz. 13:45 do godz. 14:45, zapraszam na obiad (dla osób, które zgłosiły się na Kongres w miejscu obrad Kongresu, dla kierowców w hotelu). O godz. 19:30 kolacja podczas uroczystej gali (kolacja dla kierowców o godz. 18:00 w hotelu).

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Poznaniu.
2. Polityka informacyjna Związku.
3. Zaopiniowanie projektów:
a) ustawy Prawo oświatowe (MEN),
b) ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (MIiB),
c) ustawy o polskiej służbie geologicznej (MŚ),
d) ustawy o zmianie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (nowa wersja z 12.09),
e) ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
f) rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych,
g) rozporządzenia MRPiPS ws. Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych,
h) rozporządzenia MRPiPS w sprawie superwizji pracy socjalnej,
i) rozporządzenia MRPiPS w sprawie określenia wzorów sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej,
j) rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie ws. sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
k) rozporządzenia MC ws. wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych.
l) rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony,
ł) zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć działań środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (MR)
5. Zaopiniowanie projektu Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
6. Opinia o podręczniku "Wytyczne zarządzania prędkością na drogach samorządowych" (MIiB).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu honorowego Związku Pani E. Cakule.
8. Stanowisko w sprawie wdrażania środków europejskich
9. Korespondencja do rozpatrzenia.
10. Sprawy wniesione.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Porawski
Dyrektor Biura