Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 3 lipca podsumowaliśmy 3 miesiące epidemii, opiniowaliśmy projekty kilku ustaw i rozporządzeń, a miasta zadeklarowały pomoc podkarpackim gminom dotkniętym skutkami burz

Posiedzenie odbyło się 3 lipca br. od godz.15:00 w Muzeum Śremskim (ul. A. Mickiewicza 89) oraz online. Komunikat już wkrótce na naszej stronie.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia on-line z dnia 14 maja br.
2. Informacja z posiedzeń on-line Komisji Wspólnej Rządu i ST.
3. Informacja Prezesa ZMP o pracy Związku w okresie lock-down’u – kontekst polityczny.
4. Informacja dyrektora Biura o pracy Związku w okresie lock-down’u – kontekst organizacyjny.

5. Zaopiniowanie projektów:
a) ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dot. nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ugn (poselski);
b) wstępnych założeń projektu ustawy o zintegrowanym rozwoju miast i polityce miejskiej (informacja Biura);
c) ustawy o szczególnych rozwiązaniach (COVID-19) dla samorządu terytorialnego (senacki, druk 434);
d) ustawy o subwencji rekompensującej dla JST (COVID-19) w r. 2020 (poselski SLD, druk 442);
e) ustawy o Funduszu Medycznym (prezydencki);
f) projektu zmian w Karcie nauczyciela (rządowy).
5a. Zaopiniowanie uchwały Senatu dot. zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk 445).
5b. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego w 2019 r. (druk 404).

6. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) ws. zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
b) MR ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Ministrów:
a) ws. ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”;
b) ws. funduszu inwestycji lokalnych (w zał. uwagi ZMP do projektu założeń funduszu);
c) ws. zmian granic gmin i powiatów, nadania statusu miast itd. (w oprac. w MSWiA; w zał. lista wniosków).

8. Zaopiniowanie projektu Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.
9. Informacja o pracach nad rozszerzoną odpowiedzialnością producentów (odpadów opakowaniowych).
10. Przyjęcie Kłodzka w poczet miast członkowskich.
11. Korespondencja do rozpatrzenia.
12. Sprawy wniesione.