Projektowane przez rząd reformy w systemie edukacji to jeden z tematów posiedzenia Zarządu ZMP, który będzie obradował 22 lipca br. w Sokołowie Podlaskim.

We wtorek, 19 lipca, możliwość przyjazdu na posiedzenie Zarządu ZMP zapowiedziała pani minister Anna Zalewska.

Porządek obrad:

14:00 - 16:00 Część I obrad (z udziałem miast z Podlasia i zaproszonych gości) - Projektowane przez rząd reformy w systemie edukacji:

a) przedstawienie prezentacji MEN (podsumowanie debat),

b) wyniki ankiety w miastach członkowskich (Andrzej Porawski),

c) prezentacja – prognoza skutków niektórych zmian proponowanych przez MEN (M. Tobor, VULCAN)

d) wystąpienia gości (Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP, FIO, OSKKO, OPRR, STO, TOK),

e) dyskusja – kierunki dalszych działań (projekt stanowiska na sierpniowe posiedzenie Zarządu)


16:30 - 18:30 Część II obrad ( z udziałem wszystkich chętnych):

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Wołominie.

2. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy o systemie oświaty (Nowoczesna),

b) o zmianie ustawy o lasach (PO),

c) o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMiR (PiS),

d) o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (MIiB)

e) o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (PiS)

f) o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej SP (Nowoczesna),

f’) o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej SP, ustawy

o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (PO),

f”) o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (PiS),

g) o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecz-nej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (PiS),

h) o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (PiS),

i) sprawozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Komisja Ustawodawcza),

j) o zmianie ustawy Kpa (MR),

k) o zmianie ustawy Kkw (MS).

l) o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (KUKIZ’15)

m) o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (MSWiA),

n) o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami… (MKiDN),

o) ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (MR),

p) założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu prze-chowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (MR),

q) o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

3. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) RM ws. ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania (…) statusu miasta (MSWiA),

b) MEN ws. sposobów prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji prze-biegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (zm.).

c) MŚ w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów…,,

d) MSWiA ws. sposobu punktowania i liczby punktów karnych…

e) NZ ws. badań psychologicznych strażników gminnych (zm.),

f) MŚ ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,

4. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Narodowego Programu Mieszkaniowego”.

5. Przyjęcie Regulaminu organizacyjnego Biura Związku.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia miasta Pajęczno do Związku Miast Polskich.

7. Korespondencja do rozpatrzenia.

8. Sprawy wniesione.

18:40 - Złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. St. Brzóski, ostatniego komendanta Powstania styczniowego na Podlasiu.