15 listopada w Kielcach - przy okazji Kongresu Polityki Miejskiej - odbyło się posiedzenie Zarządu ZMP, podczas którego została przeprowadzona dyskusja nad priorytetami legislacyjnymi Związku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Warszawie.
 2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej i ST.
 3. Dyskusja nad priorytetami legislacyjnymi Związku.
 4. Informacja o stanie prac nad projektem zmian w przepisach dot. planowania przestrzennego (Ryszard Kowalski).
 5. Informacja o spotkaniu ws. roszczeń przedszkoli niepublicznych.
 6. Informacja o spotkaniu strony samorządowej ws. dalszych działań w zakresie finansowania oświaty.
 7. Informacja o uzupełnieniach w raporcie o stanie finansów JST.
 8. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
  a) MGMiŻŚ zm. rozp. ws. właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 9. Biała Księga Regulacji Systemu Promocji Turystyki w Polsce (pismo Prezydenta Miasta Sopotu).
 10. Projekt Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021.
 11. Korespondencja do rozpatrzenia.
 12. Sprawy wniesione.