Obniżenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania – wg opinii prawnej - jest niezgodne z ustawą o pracownikach samorządowych.

Najważniejsze tezy i stwierdzenia

opinii prawnej na temat rozporządzenia o wynagrodzeniach

Związek Miast Polskich zamówił opinię prawną w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners na temat zgodności z prawem - a w szczególności z Konstytucją RP, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego (EKSL) oraz ustawą o pracownikach samorządowych – rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w zakresie obniżania wysokości minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego wybranych grup pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania.

Pełna treść Opinii prawnej jest dostępna dla miast członkowskich ZMP po zarejestrowaniu i zalogowaniu w Strefie dla miast na www.miasta.pl. Tam również udostępniamy naszym miastom przygotowane przez Kancelarię Prawną - SCHEMATY POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z WYDANIEM NOWEGO ROZPORZĄDZENIA PŁACOWEGO. Rejestracja i logowanie dostępne jest tutaj.

Główne tezy otrzymanej 31 maja opinii są następujące:

1) Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych stanowiące podstawę do wydania rozporządzenia płacowego należy interpretować w kontekście całej ustawy z uwzględnieniem przepisów Konstytucji RP oraz EKSL, jako aktów mających wyższą pozycję w hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującego.

2) Obniżenie wysokości minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego wybranych grup pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania uznać należy za niezgodne z ustawą o pracownikach samorządowych, zwłaszcza w kontekście Konstytucji RP i EKSL.

3) Obniżenie wysokości minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego wybranych grup pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania może stanowić formę cenzusu majątkowego utrudniającego dostęp do funkcji publicznych.

4) Za niezgodny z ustawą o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – zwłaszcza w kontekście zasad wynikających z preambuły Konstytucji RP – uznać należy tryb, w jakim wydano rozporządzenie płacowe.

5) Istotne zmiany wprowadzone do pierwotnego projektu rozporządzenia dotyczące obniżenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego wybranych grup pracowników samorządowych – nie będące przedmiotem dyskusji na wcześniejszym etapie prac – obligowały do ponowienia konsultacji i uzgodnień oraz uzyskania ponownej opinii KWRiST. Obowiązek ten dotyczył nowej wersji projektu aktu normatywnego, a nie jego elementów (np. załączników przedstawianych do opiniowania w oderwaniu od całości danego aktu normatywnego).

6) Brak rzeczywistych konsultacji propozycji zmian wysokości minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego wybranych grup pracowników samorządowych ze stroną samorządową KWRiST pozostaje w sprzeczności z EKSL.